Nguyễn Châu Anh

Living in 0

Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
42 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
22/01/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN 1

2022-03-21 22:09:13 · 1 views

Bài cuối kì

2022-03-18 15:27:06 · 5 views

BTVNB4

2022-03-11 18:14:25 · 13 views

BTVN3

2022-03-03 23:30:55 · 9 views

BTVN1

2022-03-03 21:36:24 · 5 views

BTVN2

2022-02-25 17:38:08 · 9 views

PP 92.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Bùi Quang Sơn
Trợ giảng:
Nguyễn Hà My
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PR 88.3 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Phạm Hồng Hạnh
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
AI 86.1 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

BUỔI 1

BTVN 1

BUỔI 2

BUỔI 3

BUỔI 4

BUỔI 5

CUỐI KỲ

Xem bằng
PS 85.6 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BT buổi 1

BTVN1

BTVN B2

BTVN2

BT buổi 3

BTVN3

BT buổi 4

BTVNB4

BTVN buổi 5

BTVN buổi 6

Bài cuối kì

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0