Nguyễn Thị Thu Huyền
Dự án đã thực hiện
22 dự án
Số lượt xem
377 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
02/06/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTVNB3

2022-09-03 22:22:51 · 4 views

BTVNB4

2022-09-03 21:28:28 · 4 views

BTCK

2022-08-28 18:05:41 · 9 views

BTCM

2022-08-23 19:01:36 · 21 views

BTVN B2

2022-08-11 18:50:51 · 22 views

BTVN B1

2022-08-09 16:55:57 · 26 views

BTCK

2022-07-30 09:06:13 · 12 views

BTGK

2022-07-22 22:16:17 · 29 views

BTVN B3

2022-07-19 19:07:35 · 12 views

BTVN B2

2022-07-14 19:33:22 · 31 views

instagram redesign

2022-07-12 11:16:22 · 30 views

christmas card

2022-07-04 00:24:15 · 7 views

finals

2022-07-01 19:33:06 · 13 views

finals

2022-06-30 19:38:53 · 12 views

BTVNB6

2022-06-29 16:29:04 · 15 views

BTVN B6

2022-06-28 17:00:17 · 14 views

BTVN B4

2022-06-19 17:53:38 · 34 views

BTVN B3

2022-06-16 19:08:17 · 11 views

BTVN B2

2022-06-15 20:42:03 · 6 views

PS B2

2022-06-12 11:33:05 · 32 views

BTVN AI 89.3

2022-06-10 18:57:02 · 14 views

BTVN B1 PS 89.6

2022-06-09 10:16:28 · 19 views

ID 91.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN B1

BTVN BUỔI 2

BTVN B2

BTVN BUỔI 3

BTVNB3

BTVN BUỔI 4

BTVNB4

BTVN BUỔI 5

BTCM

BTCM

BTCK

Xem bằng
UI 90.1 (Online)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Xuân Ánh
Trợ giảng:
Tuyền Nguyễn
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

Bài tập về nhà buổi 1: Redesign 02 màn hình Newsfeed & Profile của Instagram

instagram redesign

BTVN buổi 2

BTVN B2

BTVN buổi 3

BTVN B3

Bài tập giữa khoá

BTGK

Bài tập cuối khoá

BTCK

Xem bằng
Summer Box (HN)
Summer Box
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 89.3 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /7

BTVN BUỔI 1

BTVN AI 89.3

BTVN BUỔI 2

BTVN B2

BTVN BUỔI 3

BTVN BUỔI 4

christmas card

BTVN BUỔI 5

BTVN BUỔI 6

BTVNB6

BÀI TẬP CUỐI KỲ

finals

Xem bằng
PS 89.6 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Nguyễn Mạnh Hùng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

[BTVN BUỔI 1]

BTVN B1 PS 89.6

[BTVN BUỔI 2]

PS B2

[BTVN BUỔI 3]

BTVN B3

[BTVN BUỔI 4]

BTVN B4

[BTVN BUỔI 5]

[BTVN BUỔI 6]

BTVN B6

[BTVN BUỔI 7]

finals

Xem bằng