BTCK

2022-12-16 19:00:36 · 13 views

BTGK

2022-12-09 16:35:19 · 7 views

BTVN B2 Pr

2022-11-30 17:40:56 · 9 views

BTVN B1 PR

2022-11-25 16:45:44 · 11 views

BTCK AI

2022-08-26 18:09:26 · 17 views

Idea

2022-08-23 23:13:00 · 13 views

BTGK AI

2022-08-19 17:35:15 · 7 views

BTVN B3

2022-08-12 17:16:18 · 14 views

BTVN AI B2

2022-08-10 16:04:20 · 9 views

AI buổi 1

2022-08-05 17:33:51 · 13 views

Bài tập cuối kỳ PTS

2022-07-29 19:00:08 · 25 views

BTVN B5

2022-07-22 16:28:21 · 13 views

BTGK

2022-07-20 17:57:48 · 18 views

BTVN PTS B3

2022-07-15 16:46:20 · 15 views

BTVN B2

2022-07-13 17:46:20 · 14 views

BTVN B1.PTS

2022-07-08 15:31:39 · 21 views

PR 95.2 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN buổi 1

BTVN B1 PR

BTVN BUỔI 2

BTVN B2 Pr

BTVN GIỮA KÌ

BTGK

BTVN CUỐI KHOÁ

BTCK

Xem bằng
AI 91.3 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

AI buổi 1

BTVN BUỔI 2

BTVN AI B2

BTVN BUỔI 3

BTVN B3

BÀI TẬP BUỔI 4

BTGK AI

BTVN BUỔI 5

Idea

BÀI TẬP CUỐI KỲ

BTCK AI

Xem bằng
Summer Box (HN)
Summer Box
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 90.3 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Họe Mi
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

Buổi 1: Kiến thức cơ bản

BTVN B1.PTS

Buổi 2: Typography

BTVN B2

Buổi 3: Màu sắc

BTVN PTS B3

Buổi 4: Bố cục

BTGK

Buổi 5: Blend

BTVN B5

Buổi 6: Ấn phẩm

Bài tập cuối kỳ PTS

Xem bằng