Tìm kiếm
Mai Ngọc Phương Thảo

1

Dự án đã thực hiện
15 dự án
Số lượt xem
277 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
26/07/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2022-10-20 18:20:09 · 38 views

poster film

2022-10-20 18:14:07 · 5 views

BTGK

2022-10-11 01:18:14 · 34 views

BTVN 02

2022-10-04 01:07:44 · 18 views

Btvn

2022-09-29 12:42:53 · 25 views

Bài tập cuối kỳ

2022-09-23 14:24:42 · 11 views

BTGK

2022-09-16 16:07:56 · 4 views

btvn

2022-09-13 23:34:44 · 5 views

btvn

2022-09-09 12:51:24 · 7 views

BTVN - B1

2022-09-05 18:02:26 · 16 views

Btck

2022-08-26 16:14:16 · 26 views

btgk

2022-08-17 15:30:26 · 21 views

btvn

2022-08-12 17:26:53 · 16 views

BTVN 2

2022-08-10 12:18:47 · 18 views

BTVN - AI

2022-08-05 14:19:17 · 33 views

PS 93.6 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Trung Hiếu
Trợ giảng:
Bạch Thu Huệ
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

Buổi 1: Kiến thức cơ bản

Btvn

Buổi 2: Collage Art

BTVN 02

Buổi 4: Commercial Product Poster

BTGK

Buổi 6: Poster cuối khóa

poster film

Buổi 7: Bộ ấn phẩm cuối khóa

BTCK

Bằng Giỏi
UI 92.2 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Thị Băng Sương
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN B1

BTVN - B1

BTVN B2

btvn

BTVN B3

btvn

BTGK

BTGK

BTCK

Bài tập cuối kỳ

Bằng Giỏi
Summer Box (HN)
Summer Box
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Summer Box (HN)
Summer Box
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 91.6 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Dũng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

Tạo hình cơ bản

BTVN - AI

[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

BTVN 2

[Buổi 3] Typography

btvn

[Buổi 4] Màu sắc

btgk

[Buổi 5] Infographic

[Buổi 8] Tổng kết

Btck

Bằng Giỏi