Trương Vũ Duy Hưng
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
106 lượt
Thành viên từ
18/08/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Liên hệ
Kỹ năng
bài giữa kì

2023-01-06 14:53:50 · 11 views

BTVN buổi 1

2022-12-23 18:40:49 · 13 views

BTGK

2022-10-16 14:59:40 · 7 views

btvn

2022-10-02 02:06:20 · 14 views

BTCK

2022-09-26 20:38:24 · 23 views

BTCK

2022-09-25 16:51:49 · 38 views

UI 96.2 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Xuân Ánh
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

Bài tập về nhà buổi 1

BTVN buổi 1

BTVN buổi 2

BTVN buổi 3

Bài tập giữa khoá

bài giữa kì

Bài tập cuối khoá

AE 93.3 (Offline) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Trương Dương
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

Bài tập buổi 1

btvn

Bài Tập Buổi 2

Bài Tập Buổi 3

Bài tập Giữa Kỳ

BTGK

Bài tập Cuối Kỳ

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 92.9 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Nguyễn Mạnh Hùng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

[BTVN BUỔI 1]

[BTVN BUỔI 2]

[BTVN BUỔI 3]

[BTVN BUỔI 4]

[BTVN BUỔI 6]

BTCK