Đoàn Nguyễn Thanh Phương

@Livvy

Đang làm tại
Đà Nẵng
Dự án đã thực hiện
12 dự án
Số lượt xem
346 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
20/09/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Cosmetic Product

2024-02-19 17:41:11 · 11 views

Cosmetic Banner

2024-02-19 13:37:40 · 9 views

Perfume Poster

2024-02-19 13:34:15 · 16 views

ID

2022-12-08 16:01:48 · 17 views

BTVN2

2022-12-03 16:25:52 · 9 views

BTVN4

2022-11-11 18:59:00 · 13 views

BTVN3

2022-11-04 14:54:17 · 159 views

BTVN2

2022-11-02 13:42:05 · 23 views

BTVN 1

2022-10-28 12:23:07 · 26 views

Bài Cuối Kì

2022-10-23 19:21:21 · 18 views

Our Belove Summer film

2022-10-12 18:58:51 · 24 views

Poster

2022-10-05 18:20:21 · 21 views

ID 95.911 SG
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Lê Giang
Trợ giảng:
Nguyễn Võ Phương Đài
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

Bài tập Buổi 01

Bài tập Buổi 02

BTVN2

Bài tập Buổi 03

Bài tập Giữa Kì

ID

Bài tập Cuối môn

Xem bằng
AI 94.3 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN 1

BTVN BUỔI 2

BTVN2

BTVN BUỔI 3

BTVN3

BTVN BUỔI 4

BTVN4

BTVN BUỔI 5

BÀI TẬP CUỐI KỲ

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 93.3 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Hiếu Nguyễn
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /5

BTVN 1

Perfume Poster

BTVN 2

Poster

BTVN 4

Our Belove Summer film

BTVN 6

BTVN 7

Bài Cuối Kì

Xem bằng