Tìm kiếm
Nguyễn Nam Anh
Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
201 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
04/10/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN buổi 4

2022-12-06 17:16:39 · 12 views

Flat illustration character (using Pentool only)

2022-11-29 18:07:20 · 31 views

BTVN 01

2022-11-24 19:12:54 · 31 views

BTCK

2022-11-20 14:21:57 · 4 views

BTCK

2022-11-17 18:32:34 · 16 views

BTVN Buổi 5

2022-11-10 17:30:30 · 22 views

BTVN buổi 4

2022-11-07 22:29:35 · 31 views

BTVN Buổi 3

2022-11-03 17:56:52 · 15 views

BTVN buổi 2

2022-11-01 17:29:58 · 20 views

BTVN Buổi 1

2022-10-27 16:03:38 · 19 views

PR 96.1 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 95.2 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Linh
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

b1

BTVN 01

2

Flat illustration character (using Pentool only)

3

4

BTVN buổi 4

STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 94.2 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Xuyến
Trợ giảng:
Phạm Thuỳ Dung
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BT buổi 1

BTVN Buổi 1

BT buổi 2

BTVN buổi 2

BT buổi 3

BTVN Buổi 3

Bt buổi 4

BTVN buổi 4

Bt buổi 5

BTVN Buổi 5

BTVN buổi 6

BTCK

BTCK

BTCK

Bằng Giỏi