Tìm kiếm
Nguyễn Hường

@Huong Vanessa

INFJ

Online

Học tại
DAV
Dự án đã thực hiện
8 dự án
Số lượt xem
192 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
26/10/2022
Liên hệ
Kỹ năng
BT cuoi khoa

2022-11-30 17:05:22 · 24 views

Buoi 2

2022-11-29 18:02:52 · 42 views

BTVN BUOI 1

2022-11-25 17:10:14 · 7 views

BTVN buổi 1

2022-11-24 19:13:32 · 26 views

color

2022-11-15 11:56:03 · 15 views

Commercial Poster

2022-11-15 11:50:27 · 21 views

BTVN 2 - Homepage Layout

2022-11-06 22:19:39 · 18 views

Nguyen Huong BTVN 2

2022-10-31 08:54:45 · 39 views

PR 95.2 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /4

BTVN buổi 1

BTVN BUOI 1

BTVN BUỔI 2

BTVN GIỮA KÌ

BTVN CUỐI KHOÁ

AI 95.2 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Linh
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /4

b1

BTVN buổi 1

2

Buoi 2

3

4

Skill Set (HN)
Christmas Package
Số buổi đã học: 0 /24
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 94.3 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Bạch Thu Huệ
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /7

BTVN B1

Buổi 2: Collage Art

Nguyen Huong BTVN 2

Buổi 3: Layout Design

BTVN 2 - Homepage Layout

Buổi 4: Commercial Product Poster

Commercial Poster

Buổi 5: Graphic Poster

color

Buổi 6: Poster cuối khóa

Buổi 7: Ấn phẩm cuối khóa

BT cuoi khoa