Nguyễn Thị Bảo Châu

79

Dự án đã thực hiện
4 dự án
Số lượt xem
116 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
21/03/2024
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
Sài Gòn đi đâu?

2024-05-16 18:37:18 · 52 views

BTVN2

2024-05-02 18:22:48 · 18 views

Bài tập giữa kỳ Ai

2024-05-02 18:19:44 · 29 views

BTVN1

2024-04-21 13:54:02 · 17 views

PS 114.162 SG
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Đặng Tuyết Trinh
Trợ giảng:
Trần Anh Khoa
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
PP 113.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Đức Hoàng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
AI 112.161 SG
Illustrator
Giảng viên:
Tiên Nguyễn
Trợ giảng:
Bùi Nguyễn Anh Kiệt
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

Bài tập buổi 1

BTVN1

Bài tập buổi 2

BTVN2

Bài tập buổi 3

Bài tập giữa kỳ

Bài tập giữa kỳ Ai

Bài tập cuối kỳ

Sài Gòn đi đâu?

Xem bằng
STUDY PACK Sài Gòn - 8 tháng K112
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0