Tìm kiếm

Những câu nói làm tổn thương tâm hồn Designer

Công Thành · 2018-04-14 17:28:52 · 7048 lượt xem

Inspiration of the day

Designers are meant to be loved, not to be understood.
Margaret Oscar, designer