AI 18.2
BTVN Buổi 5 - Layout

Thiết kế ít nhất 3 layout có sử dụng ảnh, chữ và hình khối đơn giản có liên quan đến 1 chủ đề.

Nguyen Mine Linh
Danh sách các bài đã nộp (8)
Hạn chót Hết giờ
BTVN_Buổi 5

15-12-2016 · 83 views

BTVN Buổi 5 - Layout

16-12-2016 · 144 views

BTVN buổi 5

16-12-2016 · 39 views

BTVN Buổi 5

16-12-2016 · 99 views

BTVN buổi 5

16-12-2016 · 196 views

[Buổi - 05] LAYOUT - Illustrator 18.2

16-12-2016 · 89 views

BTVN buổi 5 AI 18.2

16-12-2016 · 32 views

BTVN AI 18.2

16-12-2016 · 50 views