Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN Tuần 1 Thiết kế poster truyền thông A4
BTVN Tuần 1

Thiết kế poster truyền thông A4

Danh sách các bài đã nộp (10)

Hạn chót 2021-01-10 15:00:56

. 04-01-2021 · 187 views
Live Music Poster 01-01-2021 · 340 views
BTVN 1 26-12-2020 · 237 views
BTVN 1 25-12-2020 · 248 views
BTVN 1 24-12-2020 · 374 views
btap tuần 1 26-12-2020 · 205 views
BTVN Tuần 1 26-12-2020 · 279 views
Poster cute 25-12-2020 · 224 views
B1 01-01-2021 · 368 views
BTVN TUẦN 1 26-12-2020 · 232 views