Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Bài tập về nhà buổi 2
PP 94.1 (Online)
Bài tập về nhà buổi 2

Thiết kế poster chủ đề tự do

Trương Bảo Ngọc
Danh sách các bài đã nộp (9)
Hạn chót Hết giờ
BT2

31-10-2022 · 21 views

BT2

31-10-2022 · 27 views

Poster

31-10-2022 · 49 views

BTVN 2

01-11-2022 · 22 views

BTVNB2

02-11-2022 · 17 views

Power Point - BTVN - Buoi 2

02-11-2022 · 45 views

bt2

02-11-2022 · 12 views

Poster

02-11-2022 · 9 views

BTVN 2

02-11-2022 · 4 views