PHẠM MINH HIẾU

Living in Hà Nội

1

Đang làm tại
FPT
Học tại
Đại học FPT - FPTU
Dự án đã thực hiện
20 dự án
Số lượt xem
5826 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
01/09/2021
Lần cuối Online
16-01-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Ảnh không tiêu đề

2023-05-14 15:09:09 · 4 views

TRUONG HUYEN MY

2023-01-12 12:17:51 · 13 views

Trương Huyền My

2023-01-01 16:32:32 · 18 views

Truong Huyen My

2022-12-25 14:56:29 · 25 views

Trương Huyền My

2022-12-22 18:29:09 · 56 views

CV

2022-11-02 02:27:59 · 16 views

Poster

2022-10-31 20:20:17 · 49 views

BTCK

2021-12-13 12:13:20 · 644 views

BTCK

2021-12-05 03:27:43 · 137 views

BTGK

2021-11-27 20:42:16 · 144 views

BTVN 2

2021-11-20 13:39:40 · 208 views

BTVN 1

2021-11-17 21:58:22 · 497 views

BTVN 1

2021-11-14 00:04:57 · 1096 views

BTVN 5

2021-10-31 11:02:33 · 714 views

BTVN 4

2021-10-30 02:32:02 · 520 views

bài tập về nhà buổi 2

2021-10-23 17:32:59 · 438 views

Bài tập về nhà buổi 1

2021-10-17 00:32:44 · 396 views

Bài tập cuối kỳ

2021-10-10 00:14:33 · 415 views

Phạm Minh Hiếu

2021-09-24 00:35:35 · 174 views

BTCK

2021-09-21 18:18:08 · 262 views

PT 100.3 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Dương Anh Phương Trang
Trợ giảng:
Phan Quang Huy
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /3

BTVN1 - BỨC ẢNH CÓ Ý NGHĨA NHẤT

Ảnh không tiêu đề

BTVN2 - THỰC HÀNH CHỤP CÁC BỐ CỤC

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

Xem bằng
ID 96.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mai Lan Hương
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BTVN BUỔI 1

Trương Huyền My

BTVN BUỔI 2

Truong Huyen My

BTVN BUỔI 3

BTVN BUỔI 4

Trương Huyền My

BTCM

TRUONG HUYEN MY

Xem bằng
PP 94.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Nguyễn Hà My
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

BTVN Buổi 1

CV

Bài tập về nhà buổi 2

Poster

BTVN Buổi 3

BT GIỮA KỲ

BTVN Buổi 5

BT Cuối Kỳ

PT - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE 82.2 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

BTVN 1

BÀI TẬP BUỔI 2

BTVN 2

BÀI TẬP BUỔI 3

BÀI TẬP GIỮA KỲ

BTGK

BÀI TẬP CUỐI KỲ

PS 81.9 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

BTVN 1

Bài tập về nhà buổi 1

BTVN 2

bài tập về nhà buổi 2

BTVN 3

BTVN 4

BTVN 4

BTVN 5

BTCK

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 2 năm
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 80.4 (Online)
Premiere
Giảng viên:
Trương Thảo My
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

Bài tập buổi 1

BTCK

Bài tập buổi 2

Phạm Minh Hiếu

Bài tập buổi 4 - Giữa Kỳ

Bài tập cuối kỳ

Bài tập cuối kỳ