BTCK

2023-03-29 11:56:20 · 122 views

BTCK

2023-01-13 23:58:38 · 15 views

BTVN b5

2023-01-06 23:05:08 · 8 views

BTVN 2

2022-12-25 13:38:32 · 21 views

BTVN 1

2022-12-23 10:09:57 · 11 views

BTCK

2022-12-18 19:58:49 · 9 views

BTVN 4

2022-12-06 15:36:47 · 19 views

BTVN 3

2022-12-06 12:44:33 · 15 views

BTVN 2

2022-11-29 09:45:58 · 22 views

BTVN 1

2022-11-24 16:10:07 · 33 views

BTCK

2022-11-20 21:14:55 · 15 views

btvn5

2022-11-11 19:20:51 · 4 views

Portfolio on Color ME

2022-11-10 10:41:09 · 1 views

Portfolio on Color ME

2022-11-10 10:41:09 · 3 views

Portfolio on Color ME

2022-11-10 10:41:09 · 3 views

Portfolio on Color ME

2022-11-10 10:41:09 · 1 views

Portfolio on Color ME

2022-11-10 10:41:09 · 1 views

BTGK

2022-11-08 09:08:29 · 23 views

BTVN 3

2022-11-04 15:11:17 · 11 views

Portfolio on Color ME

2022-11-02 19:28:25 · 4 views

Portfolio on Color ME

2022-11-02 19:28:25 · 2 views

Portfolio on Color ME

2022-11-02 19:28:25 · 0 views

Portfolio on Color ME

2022-11-02 19:28:25 · 0 views

Portfolio on Color ME

2022-11-02 19:28:25 · 1 views

BTVN 2

2022-11-01 01:06:44 · 22 views

BTVN 1

2022-10-28 18:48:21 · 23 views

BTCK

2022-10-20 16:46:46 · 18 views

BTGK

2022-10-12 18:48:16 · 6 views

BTVN 3

2022-10-08 12:04:06 · 8 views

BTVN 2

2022-10-05 01:55:19 · 22 views

BTVN 1

2022-09-30 16:34:27 · 20 views

btck

2022-09-29 01:21:50 · 3 views

BTCK

2022-09-28 17:43:41 · 14 views

Liv

2022-09-21 11:38:50 · 14 views

Poster

2022-09-19 17:07:36 · 12 views

Buổi 3

2022-09-15 01:52:01 · 13 views

Buổi 2

2022-09-09 14:37:15 · 7 views

Bài tập buổi 1

2022-09-01 23:39:37 · 26 views

Bài tập cuối kỳ

2022-08-26 16:08:11 · 25 views

Lực

2022-08-22 02:19:48 · 26 views

Bài tập giữa kỳ

2022-08-18 14:06:01 · 22 views

Typography

2022-08-14 15:52:04 · 14 views

Pentool

2022-08-09 16:52:03 · 36 views

Vũ Bá Lực

2022-08-04 16:16:45 · 25 views

PT 98.2 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Hoàng Nam Dương
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /1

BÀI TẬP CUỐI KỲ

BTCK

PR 96.2 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Trương Thảo My
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN BUỔI 1

BTVN 1

BTVN BUỔI 2

BTVN 2

BTVN BUỔI 5

BTVN b5

BTVN CUỐI KỲ

BTCK

Xem bằng
ID 95.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mai Lan Hương
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN Buổi 1

BTVN 1

BTVN Buổi 2

BTVN 2

BTVN Buổi 3

BTVN 3

BTVN Buổi 4

BTVN 4

BTCM

BTCK

Xem bằng
PP 94.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Nguyễn Hà My
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN Buổi 1

BTVN 1

Bài tập về nhà buổi 2

BTVN 2

BTVN Buổi 3

BTVN 3

BT GIỮA KỲ

BTGK

BTVN Buổi 5

btvn5

BT Cuối Kỳ

BTCK

Xem bằng
UI 93.1 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Thị Thuý Nga
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN Buổi 1

BTVN 1

BTVN Buổi 2

BTVN 2

BTVN Buổi 3

BTVN 3

BTVN Buổi 4

BTGK

Buổi cuối

BTCK

Xem bằng
PS 92.3 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN 1

Bài tập buổi 1

BTVN 2

Buổi 2

BTVN 3

Buổi 3

BTVN 4

Poster

BTVN 5

Liv

BTVN 6

BTCK

Bài tập Cuối Khóa

btck

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 91.3 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

Vũ Bá Lực

BTVN BUỔI 2

Pentool

BTVN BUỔI 3

Typography

BÀI TẬP BUỔI 4

Bài tập giữa kỳ

BTVN BUỔI 5

Lực

BÀI TẬP CUỐI KỲ

Bài tập cuối kỳ

Xem bằng