BTVN Cuối khóa - Cáp Thanh Lan Sa

2023-07-26 18:10:37 · 80 views

BTVN Buổi 4 - Cáp Thanh Lan Sa

2023-07-12 00:34:28 · 48 views

BTVN Buổi 3 - Cáp Thanh Lan Sa

2023-07-07 18:08:00 · 124 views

BTVN Buổi 2 - Cáp Thanh Lan Sa

2023-07-05 12:33:11 · 62 views

BTVN Buổi 1 - Cáp Thanh Lan Sa

2023-06-30 14:33:14 · 100 views

BTVNB1

2023-06-01 13:53:39 · 12 views

BTVN B1

2023-05-11 22:51:38 · 3 views

BTVN B2

2023-05-11 10:56:55 · 3 views

BTCK

2022-11-17 19:18:26 · 19 views

BTVNB5

2022-11-10 22:14:07 · 9 views

BTVN B4

2022-11-09 16:45:02 · 11 views

BTVNB3

2022-11-04 12:12:48 · 13 views

BTVNB2

2022-11-02 12:12:11 · 17 views

BTVNB1

2022-10-28 16:28:10 · 25 views

BTCK - Chớm đông

2022-10-18 18:47:02 · 57 views

Sen Trang

2022-09-28 22:07:56 · 36 views

BTCK

2022-09-22 18:55:20 · 19 views

POSTER

2022-09-20 17:24:22 · 45 views

BTVN B4

2022-09-14 21:36:33 · 28 views

BTVN B2

2022-09-08 18:03:48 · 12 views

BTVN B1

2022-09-05 22:06:58 · 14 views

Bai cuoi khoa

2022-08-26 12:45:39 · 15 views

BTVN B4 Moon festival

2022-08-17 12:20:35 · 78 views

BTVN B3

2022-08-12 14:01:53 · 14 views

BTVN B2

2022-08-10 16:48:15 · 75 views

BTVN B1

2022-08-05 13:57:42 · 30 views

ID 102.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mai Lan Hương
Trợ giảng:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN BUỔI 1

BTVN Buổi 1 - Cáp Thanh Lan Sa

BTVN BUỔI 2

BTVN Buổi 2 - Cáp Thanh Lan Sa

BTVN BUỔI 3

BTVN Buổi 3 - Cáp Thanh Lan Sa

BTVN BUỔI 4

BTVN Buổi 4 - Cáp Thanh Lan Sa

BTCM

BTVN Cuối khóa - Cáp Thanh Lan Sa

Xem bằng
UI 101.1 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Xuân Ánh
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

BTVN Buổi 1

BTVNB1

BTVN

BTVN

Bài tập GK

Bài tập CK

Xem bằng
PR 100.2 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Trương Thảo My
Trợ giảng:
Nguyễn Linh
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /4

BTVN BUỔI 1

BTVN B1

BTVN BUỔI 2

BTVN B2

BTVN GIỮA KÌ

BTVN CUỐI KHOÁ

Xem bằng
PP 94.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Nguyễn Hà My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN Buổi 1

BTVNB1

Bài tập về nhà buổi 2

BTVNB2

BTVN Buổi 3

BTVNB3

BT GIỮA KỲ

BTVN B4

BTVN Buổi 5

BTVNB5

BT Cuối Kỳ

BTCK

Xem bằng
PP - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT 93.1 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Hoàng Nam Dương
Trợ giảng:
Hồ Thành Đạt
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /2

BUỔI 1

Sen Trang

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

BTCK - Chớm đông

Xem bằng
PS 92.6 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hiếu Nguyễn
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN 1

BTVN B1

BTVN 2

BTVN B2

BTVN 3

BTVN 4

BTVN B4

BTVN 6

POSTER

BTCK

BTCK

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 91.6 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Dũng
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

Tạo hình cơ bản

BTVN B1

[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

BTVN B2

[Buổi 3] Typography

BTVN B3

[Buổi 4] Màu sắc

BTVN B4 Moon festival

[Buổi 5] Infographic

[Buổi 8] Tổng kết

Bai cuoi khoa

Xem bằng