Nguyễn Thu Thảo

Living in Hà Nội

Hà Nội

Học tại
Đại Học Hà Nọi
Dự án đã thực hiện
8 dự án
Số lượt xem
4244 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
01/06/2016
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN Buoi 4

2018-06-20 18:57:36 · 1918 views

BTVN Id Buoi 1

2018-06-08 17:13:15 · 1707 views

BTCK PHOTOGRAPHY

2017-09-01 20:04:15 · 206 views

BTVN Buối 3

2017-08-18 17:29:57 · 52 views

Kinetic_Summer Paradise

2017-06-22 18:43:51 · 83 views

Kinetic

2017-06-20 18:59:46 · 94 views

8-bit Video Game

2017-06-13 18:48:45 · 122 views

Silly Animals

2017-06-08 15:56:35 · 62 views

ID 37.1
InDesign
Giảng viên:
Ninh Văn Quân
Trợ giảng:
Lưu Như Ngọc Thảo
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
ID 36.1
InDesign
Giảng viên:
Ninh Văn Quân
Trợ giảng:
Nguyễn Khánh Linh
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

BTVN B1

BTVN Id Buoi 1

BTVN B2

BTVN B3

BTVN B4

BTVN Buoi 4

BTVN B5

PT 35.2
Photography
Giảng viên:
Hoàng Nam Dương
Trợ giảng:
Hà Phương Thảo
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /3
AI 35.4
Illustrator
Giảng viên:
Hoàng Hiệp
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Linh
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
ID - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
InDesign
Trợ giảng:
Ninh Văn Quân
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
ID - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
InDesign
Trợ giảng:
Ninh Văn Quân
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 34.1
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Việt Anh
Trợ giảng:
Nguyễn Anh Quân
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 34.5
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Linh
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
AI 34.5
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Linh
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
ID - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
InDesign
Trợ giảng:
Ninh Văn Quân
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Premiere
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
Premiere
Trợ giảng:
Thu Trang
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT 27.3
Photography
Giảng viên:
Hoàng Nam Dương
Trợ giảng:
Đức Hoàng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /2

BTVN BUỔI 3

BTVN Buối 3

BTCK

BTCK PHOTOGRAPHY

AE 25.1
After Effects
Giảng viên:
Thu Trang
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN Buổi 1

Silly Animals

BTVN Buổi 2

8-bit Video Game

BTGK

Kinetic_Summer Paradise

After Effects
Giảng viên:
Thu Trang
Trợ giảng:
Phạm Thanh Hảo
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0