Vũ Thu Trang

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
NEU
Học tại
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - NEU
Dự án đã thực hiện
0 dự án
Thành viên từ
02/06/2019
Lần cuối Online
29-08-2021
Liên hệ
Kỹ năng
PP - Danh sách chờ Hà Nội
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 61.5
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Nguyễn Quang Hưng
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
AI 58.1
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Tài Sơn
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
AI - Danh sách chờ
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0