Vũ Thu Trang

Hà Nội

Đang làm tại
NEU
Học tại
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - NEU
Thành viên từ
02-06-2019
Liên hệ
Kỹ năng