Tìm kiếm
Lê Thu Hằng

Living in 0

Đang làm tại
Không có
Học tại
Không có
Dự án đã thực hiện
17 dự án
Số lượt xem
483 lượt
Số lượt thích
5 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
25/12/2021
Lần cuối Online
01-05-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN Giữa Kỳ

2022-05-01 01:24:13 · 26 views

BTVN Buoi 2

2022-04-19 00:26:30 · 37 views

Lê Thu Hằng - BTVN Buổi 1

2022-04-14 00:07:09 · 41 views

BTCK

2022-03-10 00:35:23 · 24 views

BTVN

2022-03-10 00:34:59 · 7 views

BTCK

2022-03-01 22:16:12 · 9 views

BTVN

2022-02-28 15:36:50 · 20 views

BTVN

2022-02-24 19:09:52 · 10 views

BTVN

2022-02-24 00:15:13 · 2 views

BTVN

2022-02-22 13:58:59 · 3 views

BTVN - Buổi 1

2022-02-17 17:42:08 · 7 views

BTVN Buổi 6 - Poster

2022-01-25 11:43:53 · 3 views

BTGK 1

2022-01-21 14:40:10 · 5 views

Btvn buổi 5 - chỉnh ảnh

2022-01-20 11:45:05 · 1 views

BTGK

2022-01-18 11:55:30 · 3 views

BTVN - BUỔI 2

2022-01-10 00:28:59 · 228 views

BTVN Buổi 1

2022-01-05 23:30:37 · 57 views

UI 89.1 (Online)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Xuân Ánh
Trợ giảng:
Nguyễn Tuyền
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AE 88.1 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Tiến
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PR 87.1 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Phạm Hồng Hạnh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

BTVN B1

Lê Thu Hằng - BTVN Buổi 1

BTVN B2

BTVN Buoi 2

BTVN Giữa Kỳ

BTVN Giữa Kỳ

BTVN Cuối kỳ

Bằng Giỏi
PR - Danh Sách Chờ (Online) (Hà Nội)
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE - Danh Sách Chờ (Online) (Hà Nội)
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
ID - Danh Sách Chờ (Online) (Hà Nội)
InDesign
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 85.4 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN - Buổi 1

BTVN BUỔI 2

BTVN

BTVN BUỔI 3

BTVN

BTVN BUỔI 4

BTVN

BTVN BUỔI 5 + 6

BTVN

BÀI TẬP CUỐI KỲ

BTCK

Bằng Giỏi
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 84.3 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Nguyễn Trung Hiếu
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN 1

BTVN Buổi 1

BTVN 2

BTVN - BUỔI 2

BTGK

BTGK

BTVN 5

BTVN 6

BTVN Buổi 6 - Poster

BTCK

BTCK

Bằng Giỏi