Tìm kiếm
Đinh Xuân Mai
Dự án đã thực hiện
32 dự án
Số lượt xem
560 lượt
Số lượt thích
9 lượt
Số lượt Featured
3 lượt
Thành viên từ
21/03/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Power Point
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BÀI TẬP CUỐI KHÓA

2022-10-21 23:37:07 · 21 views

BÀI TẬP VỀ NHÀ 5

2022-10-14 18:44:24 · 13 views

BÀI TẬP VỀ NHÀ 04

2022-10-13 01:13:40 · 8 views

BTVN 3

2022-10-09 20:54:43 · 9 views

BÀI TẬP VỀ NHÀ 2

2022-10-04 07:33:09 · 60 views

BÀI TẬP VỀ NHÀ 1

2022-09-30 18:28:19 · 11 views

BTVN 3

2022-09-09 23:06:19 · 10 views

BÀI TẬP VỀ NHÀ 2

2022-09-09 16:55:47 · 12 views

BÀI TÂP 01

2022-09-04 23:57:48 · 27 views

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

2022-09-01 00:55:46 · 7 views

BÀI TẬP GIỮA KỲ VISHIA YOGA

2022-08-26 13:04:17 · 8 views

BTVN 04

2022-08-16 12:28:12 · 19 views

BÀI TẬP VỀ NHÀ TUẦN 1- ĐINH XUÂN MAI

2022-08-07 22:27:55 · 37 views

BÀI THI CUỐI KHÓA

2022-07-28 08:16:38 · 13 views

BÀI TẬP GIỮA KỲ

2022-07-21 08:44:50 · 2 views

BÀI TẬP VỀ NHÀ 03

2022-07-14 08:48:04 · 35 views

BÀI TẬP VỀ NHÀ 02

2022-07-12 00:16:41 · 12 views

BÀI TẬP VỀ NHÀ 01

2022-07-06 21:28:11 · 12 views

BÀI TẬP CUỐI KỲ

2022-07-02 11:12:52 · 20 views

BÀI TẬP BUỔI 05

2022-07-02 09:00:43 · 10 views

BÀI TẬP VỀ NHÀ 02

2022-06-18 01:24:53 · 7 views

BÀI TẬP 01

2022-06-11 23:31:59 · 17 views

BÀI TẬP CUỐI KỲ-LYRICS

2022-06-07 16:33:58 · 9 views

BÀI TẬP GIỮA KỲ

2022-05-25 09:04:33 · 2 views

BT 01

2022-05-14 14:51:34 · 7 views

BT 02

2022-05-14 14:49:04 · 5 views

BÀI TẬP CUỐI KỲ

2022-05-07 12:58:37 · 98 views

BÀI TẬP GIỮA KỲ

2022-05-07 12:56:24 · 9 views

DEMO POSTER

2022-04-27 12:08:46 · 20 views

LAYYER MASK

2022-04-23 20:23:16 · 9 views

CLIPPING MASK

2022-04-22 10:32:12 · 6 views

COLLAGE ART

2022-04-17 16:34:49 · 25 views

ID 93.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Ngọc Diệp (GD)
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

BÀI TẬP VỀ NHÀ 1

BTVN BUỔI 2

BÀI TẬP VỀ NHÀ 2

BTVN BUỔI 3

BTVN 3

BTVN BUỔI 4

BÀI TẬP VỀ NHÀ 04

BTVN BUỔI 5

BÀI TẬP VỀ NHÀ 5

BÀI TẬP CUỐI MÔN

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

Bằng Giỏi
UI 92.2 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Thị Băng Sương
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

BTVN B1

BÀI TÂP 01

BTVN B2

BÀI TẬP VỀ NHÀ 2

BTVN B3

BTVN 3

BTGK

BTCK

Bằng Giỏi
PP 91.1 (Online)
Power Point
Giảng viên:
Bùi Quang Sơn
Trợ giảng:
Nguyễn Hà My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN Tuần 1

BÀI TẬP VỀ NHÀ TUẦN 1- ĐINH XUÂN MAI

BTVN Tuần 2

BÀI TẬP GIỮA KỲ VISHIA YOGA

BTVN tuần 3

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

Bài tập màu

BTVN 04

Bằng Giỏi
AI 90.1 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

Tạo hình cơ bản

BÀI TẬP VỀ NHÀ 01

Tạo hình nâng cao

BÀI TẬP VỀ NHÀ 02

[Buổi 3] Typography

BÀI TẬP VỀ NHÀ 03

[Buổi 4] Màu sắc

BÀI TẬP GIỮA KỲ

[Buổi 6] Infographic

BÀI THI CUỐI KHÓA

[Buổi 8] Tổng kết

Bằng Giỏi
PR 89.2 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Hoàng Diệu Linh
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN BUỔI 1

BÀI TẬP 01

BTVN BUỔI 2

BÀI TẬP VỀ NHÀ 02

BTVN BUỔI 5

BÀI TẬP BUỔI 05

BT Cuối Kì

BÀI TẬP CUỐI KỲ

Bằng Giỏi
AE 88.311 ONLINE SG
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Du Giang Niekđăm
Trợ giảng:
Nguyễn Du Giang Niekđăm
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

btvn b1

BT 01

BTVN b2

BT 02

BT Giữa Kỳ

BÀI TẬP GIỮA KỲ

BT Cuối Kỳ

BÀI TẬP CUỐI KỲ-LYRICS

AI - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 87.311 SG
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền
Trợ giảng:
Lương Nhật Nguyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /4

Bài tập Buổi 2

COLLAGE ART

Bài tập Buổi 4

DEMO POSTER

Bài tập Buổi 3

BÀI TẬP GIỮA KỲ

Bài tập Cuối kì

BÀI TẬP CUỐI KỲ

Bằng Giỏi
STUDY PACK Sài Gòn - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0