Nguyễn Đinh Huyền Thương
Dự án đã thực hiện
2 dự án
Số lượt xem
31 lượt
Thành viên từ
06/07/2022
Liên hệ
Kỹ năng
BVN B1- Huyền Thương

2022-10-28 18:12:53 · 18 views

Universe

2022-09-30 18:35:43 · 13 views

PT 97.1 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Hồ Thành Đạt
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /3
PR - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP 94.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Nguyễn Hà My
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

BTVN Buổi 1

BVN B1- Huyền Thương

Bài tập về nhà buổi 2

BTVN Buổi 3

BT GIỮA KỲ

BTVN Buổi 5

BT Cuối Kỳ

PS 93.3 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Hiếu Nguyễn
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

BTVN 1

Universe

BTVN 2

BTVN 4

BTVN 6

BTVN 7

AI - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 91.6 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Dũng
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0