#BTCK

2023-01-17 15:25:36 · 42 views

#BTGK

2023-01-06 23:50:25 · 25 views

BTVN buổi 2

2022-12-30 12:13:21 · 41 views

#BTCK

2022-12-22 20:41:08 · 9 views

#btvn9

2022-12-22 14:08:03 · 27 views

BTVN 15

2022-11-29 19:55:14 · 15 views

btvn

2022-11-03 19:32:56 · 7 views

#btvn

2022-10-01 19:07:28 · 41 views

#btvn4

2022-09-24 18:12:02 · 30 views

#btvn3

2022-09-18 15:49:08 · 24 views

#btvn

2022-09-17 18:52:37 · 188 views

#btck

2022-08-25 19:45:30 · 42 views

BTVN 4

2022-08-16 12:39:15 · 38 views

BTVN

2022-08-09 19:11:08 · 42 views

AI 96.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

[BTVN] - Buổi 1

[BTVN] - Buổi 2

BTVN buổi 2

[BTVN] - Buổi 3

[BTVN] - Buổi 4

#BTGK

[BTVN] - Buổi 5

[BTVN] - Buổi 6

#BTCK

Xem bằng
UA 4.1
UI UX Toàn Diện
Giảng viên:
Phạm Hồng Phúc
Trợ giảng:
Tuyền Nguyễn
Số buổi đã học: 22 /24
Số Topic đã hoàn thành: 4 /9

BTVN Buổi 01

BTVN Buổi 02

BTVN Buổi 04

BTVN Buổi 08

btvn

BTVN Buổi 09

#btvn9

BTVN Buổi 10

BTVN Buổi 11

BTVN Buổi 15

BTVN 15

BTCK

#BTCK

Xem bằng
DP 92.2 (Offline)
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Cao Diệu Anh
Trợ giảng:
Tuyền Nguyễn
Số buổi đã học: 15 /16
Số Topic đã hoàn thành: 4 /8

[DP] BTVN BUỔI 1

[DP] BTVN BUỔI 2

#btvn

[DP] BTVN BUỔI 3

#btvn3

[DP] BTVN BUỔI 04

#btvn4

BTVN: tạo từ 3 đến 5 đối tượng thực vật đã qua cách điệu (có lên màu)

Thiết kế một căn phòng HOẶC 1 góc phòng dưới dạng isometric

#btvn

Bài tập giữa kỳ

Bài tập cuối kỳ

Xem bằng
3D - Danh sách chờ
Thiết kế 3D
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 91.6 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Họe Mi
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /7

Buổi 1: Cắt ghép tự do

Buổi 2: Collage Art

BTVN

Buổi 3: Layout Design

Buổi 4: Commercial Product Poster

BTVN 4

Buổi 5: Graphic Poster

Buổi 6: Poster cuối khóa

Buổi 7: Bộ ấn phẩm cuối khóa

#btck

Xem bằng
AE - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0