Nguyễn Thu Hiền
Dự án đã thực hiện
9 dự án
Số lượt xem
212 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
11/07/2022
Lần cuối Online
11-08-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
#btvn

2022-10-01 19:07:28 · 19 views

#btvn4

2022-09-24 18:12:02 · 14 views

#btvn3

2022-09-18 15:49:08 · 10 views

#btvn

2022-09-17 18:52:37 · 78 views

#btck

2022-08-25 19:45:30 · 20 views

#btck

2022-08-25 19:33:47 · 5 views

BTVN 4

2022-08-16 12:39:15 · 21 views

#btvn3

2022-08-11 23:10:12 · 17 views

BTVN

2022-08-09 19:11:08 · 28 views

UA 4.1
UI UX Nâng cao
Giảng viên:
Phạm Hồng Phúc
Trợ giảng:
Nguyễn Tuyền
Số buổi đã học: 0 /24
Số Topic đã hoàn thành: 0 /10
DP 92.2 (Offline)
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Cao Diệu Anh
Trợ giảng:
Nguyễn Tuyền
Số buổi đã học: 8 /16
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

[DP] BTVN BUỔI 1

[DP] BTVN BUỔI 2

#btvn

[DP] BTVN BUỔI 3

#btvn3

[DP] BTVN BUỔI 04

#btvn4

BTVN: tạo từ 3 đến 5 đối tượng thực vật đã qua cách điệu (có lên màu)

Thiết kế một căn phòng HOẶC 1 góc phòng dưới dạng isometric

#btvn

3D - Danh sách chờ
Thiết kế 3D
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 91.6 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Bạch Thu Huệ
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /7

Buổi 1: Cắt ghép tự do

Buổi 2: Collage Art

BTVN

Buổi 3: Layout Design

#btvn3

Buổi 4: Commercial Product Poster

BTVN 4

Buổi 5: Graphic Poster

Buổi 6: Poster cuối khóa

#btck

Buổi 7: Bộ ấn phẩm cuối khóa

#btck

Bằng Khá
AE - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0