Bài tập về nhà buổi 2

2022-11-03 16:01:45 · 14 views

Portfolio on Color ME

2022-10-30 22:02:47 · 1 views

Bài tập về nhà buổi 1

2022-10-29 22:43:13 · 16 views

Bài tập về nhà buổi 1

2022-10-02 10:27:34 · 18 views

Bài tập về nhà buổi 4

2022-09-22 19:47:01 · 3 views

Bài tập về nhà buổi 2

2022-09-22 19:14:31 · 34 views

Bài tập về nhà buổi 1

2022-09-15 10:31:37 · 3 views

Bài tập về nhà buổi 3

2022-09-13 00:07:41 · 14 views

PP - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP 97.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Đỗ Mai Chi
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
ID - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
InDesign
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 96.4 (Offline)
Premiere
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /3
PT 95.3 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Phan Quang Huy
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /3
Xem bằng
PS 94.8 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Hiếu Nguyễn
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /7

BTVN 1

Bài tập về nhà buổi 1

BTVN 2

Bài tập về nhà buổi 2

BTVN 3

BTVN 4

BTVN 5

BTVN 6

BTCK

AE 93.3 (Offline) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Trương Dương
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

Bài tập buổi 1

Bài tập về nhà buổi 1

Bài Tập Buổi 2

Bài Tập Buổi 3

Bài tập Giữa Kỳ

Bài tập Cuối Kỳ

STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 92.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Dũng
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

[BTVN] - Buổi 1

Bài tập về nhà buổi 1

[BTVN] - Buổi 2

Bài tập về nhà buổi 2

[BTVN] - Buổi 3

Bài tập về nhà buổi 3

[BTVN] - Buổi 4

Bài tập về nhà buổi 4

[BTVN] - Buổi 5

Xem bằng