PS 93.7 (Offline)
Demo BTCM

Thiết kế bộ ấn phẩm truyền thông.

Nguyễn Xuân An
Danh sách các bài đã nộp (9)
Hạn chót Hết giờ
Thiết Kế Ấn Phẩm Truyền Thông (3 phương án)

19-10-2022 · 49 views

BTVN buổi 6

19-10-2022 · 36 views

Poster cuối khoá

19-10-2022 · 44 views

ấn phẩm truyền thông

19-10-2022 · 40 views

BTVN

19-10-2022 · 22 views

Budweiser

19-10-2022 · 8 views

.

21-10-2022 · 26 views

BTCK

21-10-2022 · 5 views

BTB6

21-10-2022 · 10 views