bài tập buổi 1

2023-07-28 20:11:12 · 6 views

https://youtu.be/hnFl4Ji67j0

2023-06-27 14:14:57 · 3 views

https://youtu.be/7wBA3Dr5bXQ

2023-06-25 13:30:42 · 4 views

bài tập buổi 2

2023-06-24 23:29:03 · 2 views

bài tập buổi 1

2023-06-11 20:53:50 · 2 views

.

2023-01-15 10:48:26 · 3 views

.

2023-01-15 09:43:48 · 8 views

.

2023-01-10 20:56:49 · 3 views

.

2023-01-01 12:29:56 · 5 views

.

2022-12-26 19:03:38 · 4 views

.

2022-10-21 20:15:28 · 23 views

.

2022-10-21 13:27:05 · 28 views

.

2022-10-09 23:17:23 · 10 views

PP - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
ID 103.11 SG
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Lê Giang
Trợ giảng:
Nguyễn Võ Phương Đài
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /4

BTVN BUỔI 1

bài tập buổi 1

BTVN BUỔI 2

Bài giữa kì

Bài tập Cuối Môn

UI 102.2 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Đào Ngọc Yến
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PR 101.4 (Offline)
Premiere
Giảng viên:
Hoàng Diệu Linh
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN BUỔI 1

bài tập buổi 1

BTVN BUỔI 2

bài tập buổi 2

BTVN GIỮA KÌ

https://youtu.be/7wBA3Dr5bXQ

BTVN CUỐI KÌ

https://youtu.be/hnFl4Ji67j0

Xem bằng
PR - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT 98.2 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Hoàng Nam Dương
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /1
AE 97.3 (Offline) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Thành
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AI 96.6 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Dũng
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

[BTVN] - Buổi 1

.

[BTVN] - Buổi 2

.

[BTVN] - Buổi 3

.

[BTVN] - Buổi 4

[BTVN] - Buổi 5

.

[BTVN] - Buổi 6

.

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 93.7 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Nguyễn Xuân An
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /7

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 2

BTVN Buổi 3

.

BTVN Buổi 4

BTVN Buổi 5

Demo BTCM

.

BTCM

.

Xem bằng