Tìm kiếm
Trần Thu Hiền

Living in 0

Đang làm tại
VNG
Dự án đã thực hiện
11 dự án
Số lượt xem
271 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
14/09/2020
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTCKID

2022-12-18 21:50:10 · 9 views

BTVN B4

2022-12-16 19:35:59 · 5 views

BTVN B2 INDESIGN

2022-12-06 00:00:06 · 10 views

BTVN BUOI 1 INDESIGN 95.1

2022-11-27 21:07:37 · 23 views

Bài về nhà buổi 2 PS

2022-05-21 01:49:25 · 24 views

BÀI TẬP BUỔI 1 - PS

2022-05-18 02:35:22 · 35 views

Bài Tập Cuối Kỳ - Trần Hiền

2022-05-08 02:34:04 · 36 views

Bài giữa kỳ AI

2022-04-28 23:42:59 · 68 views

Bài tập về nhà buổi 3 - Trần Hiền

2022-04-21 03:27:19 · 10 views

BTVN buổi 2 - Trần Hiền

2022-04-19 11:12:03 · 42 views

Bài thực hành buổi 1 - Trần Hiền

2022-04-14 00:40:29 · 9 views

ID 95.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mai Lan Hương
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BTVN Buổi 1

BTVN BUOI 1 INDESIGN 95.1

BTVN Buổi 2

BTVN B2 INDESIGN

BTVN Buổi 3

BTVN Buổi 4

BTVN B4

BTCM

BTCKID

Bằng Giỏi
PP 89.311 ONLINE SG
Power Point
Giảng viên:
Huỳnh Vũ Hoài Nhân
Trợ giảng:
Thịnh Lương
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PS 88.71 SG
Photoshop
Giảng viên:
Trần Minh Quang
Trợ giảng:
Trần Minh Quang
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /4

BTVN buổi 01

BÀI TẬP BUỔI 1 - PS

BTVN buổi 02

Bài về nhà buổi 2 PS

BT GIỮA KỲ

BT cuối kỳ

Bằng Giỏi
AI 87.71 SG
Illustrator
Giảng viên:
Thy Bảo
Trợ giảng:
Vũ Minh Hoàng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BÀI THỰC HÀNH BUỔI 1

Bài thực hành buổi 1 - Trần Hiền

BÀI THỰC HÀNH BUỔI 2

BTVN buổi 2 - Trần Hiền

BÀI TẬP BUỔI 3

Bài tập về nhà buổi 3 - Trần Hiền

BÀI TẬP GIỮA KÌ

Bài giữa kỳ AI

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Bài Tập Cuối Kỳ - Trần Hiền

Bằng Giỏi
STUDY PACK Sài Gòn - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
eColorME
ECOLORME
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0