Tìm kiếm
Đặng Thành Long

Living in 0

Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
26 lượt
Thành viên từ
09/03/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN Buổi 1

2022-09-11 10:26:59 · 3 views

Bài tập cuối khóa - Phần sửa chữa - Ảnh bên dưới nha

2022-04-12 01:27:59 · 6 views

Bài tập cuối khóa

2022-04-08 18:24:04 · 3 views

Bài 6

2022-04-08 14:44:57 · 2 views

Hiền Hồ

2022-03-21 17:12:00 · 7 views

Thành Long - BTVN

2022-03-18 11:16:37 · 5 views

UI 92.2 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Thị Băng Sương
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

BTVN B1

BTVN Buổi 1

BTVN B2

BTVN B3

BTGK

BTCK

AI - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE 88.2 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AI 87.3 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 86.4 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN 1

Thành Long - BTVN

BTVN 2

Hiền Hồ

BTVN 3

BTVN 4

BTVN 5

Bài 6

BTCK

Bài tập cuối khóa

Bằng Giỏi