BTCK

2022-10-23 23:31:20 · 6 views

BTVN b5

2022-10-12 22:46:07 · 5 views

BTVN b2

2022-10-07 09:23:19 · 2 views

BTVN buổi 1

2022-09-28 20:49:10 · 17 views

BTVN buổi 2

2022-07-26 22:26:07 · 3 views

BTVN buổi 1

2022-07-24 01:04:57 · 8 views

BTCK

2022-06-07 10:45:11 · 21 views

BTVN t2

2022-05-26 03:01:42 · 20 views

BTVN

2022-05-18 00:12:41 · 16 views

BTCK

2022-05-06 18:57:28 · 14 views

BTVN buổi 5

2022-04-28 22:43:59 · 29 views

BTVN buổi 3

2022-04-27 00:49:37 · 5 views

BTCK

2022-04-24 10:52:15 · 9 views

BTVN buổi 2

2022-04-19 23:02:07 · 5 views

BTVN buổi 1

2022-04-14 22:43:31 · 4 views

BTVN buổi 5

2022-04-10 19:36:50 · 2 views

sửa lại BTVN buổi 2

2022-04-10 19:19:14 · 7 views

BTVN buổi 3

2022-04-10 12:53:56 · 5 views

sửa lại BTVN buổi 4

2022-03-28 22:41:55 · 19 views

BTVN buổi 1

2022-03-16 23:49:58 · 8 views

UI - Danh sách chờ (Hà Nội)
UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT 97.1 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Hồ Thành Đạt
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /3
PR 93.1 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN BUỔI 1

BTVN buổi 1

BTVN BUỔI 2

BTVN b2

BTVN BUỔI 5

BTVN b5

BTVN CUỐI KỲ

BTCK

Xem bằng
ID 90.1 (Online)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN buổi 1

BTVN BUỔI 2

BTVN buổi 2

BTVN BUỔI 4

BTVN BUỔI 5

BTVN BUỔI 6

BÀI TẬP CUỐI MÔN

Xem bằng
PP 88.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Nguyễn Hà My
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN Tuần 1

BTVN

BTVN Tuần 2

BTVN t2

BTVN Tuần 3

BTCK

Xem bằng
AI 87.5 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN buổi 1

BTVN BUỔI 2

BTVN buổi 2

BTVN BUỔI 3

BTVN buổi 3

BTVN BUỔI 4

BTVN BUỔI 5

BTVN buổi 5

BÀI TẬP CUỐI KỲ

BTCK

Xem bằng
PS 86.9 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Nguyễn Hải Long
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN Photoshop B1

BTVN buổi 1

BTVN Photoshop B2

sửa lại BTVN buổi 2

BTVN Photoshop B3

BTVN buổi 3

BTVN Photoshop B4

sửa lại BTVN buổi 4

BTVN Photoshop B5

BTVN buổi 5

BTCK

BTCK

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0