btck

2022-10-20 18:33:57 · 16 views

btvn-b5

2022-10-13 18:37:40 · 13 views

btvn-b4

2022-10-11 18:01:00 · 12 views

btvn-b2

2022-10-06 18:47:09 · 4 views

btvn-b3

2022-10-06 18:40:43 · 12 views

BTVN-B1

2022-07-07 18:59:33 · 6 views

food poster

2022-06-30 18:56:49 · 10 views

chỉnh ảnh

2022-06-23 18:26:25 · 12 views

Layout food

2022-06-21 19:00:27 · 19 views

BTVN-B3

2022-06-16 19:02:03 · 9 views

BTVN B2

2022-06-14 15:56:49 · 10 views

bài tập cuối kì

2022-06-02 19:03:07 · 8 views

infographic

2022-05-31 18:58:21 · 26 views

BTVN_B4

2022-05-24 11:06:47 · 20 views

BTVN-B2

2022-05-17 19:09:10 · 18 views

BTVN-B1

2022-05-12 14:43:25 · 21 views

PT - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
ID 93.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN BUỔI 2

btvn-b2

BTVN BUỔI 3

btvn-b3

BTVN BUỔI 4

btvn-b4

BTVN BUỔI 5

btvn-b5

BÀI TẬP CUỐI MÔN

btck

Xem bằng
PR 90.311 SG
Premiere
Giảng viên:
Trần Minh Đạt
Trợ giảng:
Nguyễn Lê Giang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /1

Bài tập Buổi 01

BTVN-B1

PR - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 89.2 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Xuyến
Trợ giảng:
Phạm Thuỳ Dung
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BT buổi 1

BTVN 2

BTVN B2

BTVN 3

BTVN-B3

Btvn b4

Layout food

Btvn b5

chỉnh ảnh

BTCK

food poster

Xem bằng
STUDY PACK Sài Gòn - 8 tháng K88
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 88.2 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Dũng
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Linh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN-B1

BTVN B2

BTVN-B2

BTVN B3

BTVN B4

BTVN_B4

BTVN B6

infographic

BTCK

bài tập cuối kì

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0