Tô Ngọc Minh Châu
Dự án đã thực hiện
11 dự án
Số lượt xem
1088 lượt
Số lượt thích
11 lượt
Số lượt Featured
4 lượt
Thành viên từ
05/07/2022
Lần cuối Online
27-07-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Liên hệ
Kỹ năng
homework 2

2023-02-14 18:50:06 · 24 views

CV

2022-11-01 10:07:55 · 17 views

btgk card

2022-10-11 09:13:28 · 12 views

BTVN1 - Fruits

2022-09-29 07:13:33 · 13 views

BTCK - mobile app

2022-08-26 17:50:21 · 78 views

BTVN 3

2022-08-20 08:30:00 · 15 views

Cards

2022-08-10 15:43:07 · 406 views

BTVN 1

2022-08-05 14:31:48 · 91 views

BTVN 4 - Layout

2022-07-20 16:16:00 · 362 views

Bài 3

2022-07-15 17:38:11 · 41 views

Bài tập 1

2022-07-08 23:51:09 · 29 views

AE 98.2 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
ID 97.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mai Lan Hương
Trợ giảng:
Hiếu Nguyễn
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

BTVN BUỔI 1

BTVN BUỔI 2

homework 2

BTVN BUỔI 3

BTVN BUỔI 4

BTCM

PP 94.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Nguyễn Hà My
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

BTVN Buổi 1

CV

Bài tập về nhà buổi 2

BTVN Buổi 3

BT GIỮA KỲ

BTVN Buổi 5

BT Cuối Kỳ

AI DANH SÁCH CHỜ SG
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 93.1 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Dũng
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

btvn b1

BTVN1 - Fruits

btvn b2

btvn b3

btvn b4

btgk card

btvn b5

btck

Xem bằng
AI 92.911 SG
Illustrator
Giảng viên:
Võ Chí Tài
Trợ giảng:
Rosie
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
UI 91.2 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Xuân Ánh
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BTVN Buổi 1

BTVN 1

BTVN Buổi 2

Cards

BTVN Buổi 3

BTVN 3

Bài tập giữa khoá

BTVN cuối khoá

BTCK - mobile app

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 90.3 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Họe Mi
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

Buổi 1: Kiến thức cơ bản

Bài tập 1

Buổi 2: Typography

Buổi 3: Màu sắc

Bài 3

Buổi 4: Bố cục

BTVN 4 - Layout

Buổi 5: Blend

Buổi 6: Ấn phẩm