Tìm kiếm
Nguyễn Hoàng Duy Phong
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
274 lượt
Số lượt thích
6 lượt
Số lượt Featured
5 lượt
Thành viên từ
28/09/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN 5 - Cover

2022-11-20 11:00:33 · 31 views

BTVN 2 - Fashion Magazine

2022-11-19 16:16:20 · 10 views

BTCK - Portfolio

2022-11-17 18:46:51 · 56 views

BTVN buổi 3 - News Paper - Layout

2022-11-17 11:50:57 · 35 views

BTVN buổi 4 - Magazine

2022-11-08 15:36:52 · 87 views

Fredonia - BTVN buổi 1

2022-10-27 13:54:10 · 55 views

AE 95.1 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
ID 94.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mai Lan Hương
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN Buổi 1

Fredonia - BTVN buổi 1

BTVN Buổi 2 - Typography

BTVN 2 - Fashion Magazine

BTVN Buổi 3 - Layout

BTVN buổi 3 - News Paper - Layout

BTVN Buổi 4

BTVN buổi 4 - Magazine

BTVN Buổi 5

BTVN 5 - Cover

BTCK

BTCK - Portfolio

Bằng Giỏi