BTCK

2024-02-02 13:48:58 · 12 views

BTVN4

2024-01-22 09:33:17 · 31 views

BTVN3

2024-01-18 13:58:46 · 25 views

BTVN2

2024-01-12 12:17:24 · 74 views

BTVN1

2024-01-10 12:30:39 · 39 views

btck

2023-11-16 23:28:11 · 21 views

BTGK

2023-10-31 08:44:45 · 13 views

BTVN3

2023-10-28 01:04:47 · 13 views

BTVN2

2023-10-23 23:29:21 · 29 views

After Effect Buổi 1

2023-10-19 11:23:15 · 7 views

BTCK

2023-09-15 03:26:25 · 14 views

BTVN Buổi 2

2023-08-29 23:25:11 · 3 views

BTVN 1

2023-08-25 19:17:26 · 2 views

BTCK

2023-07-18 22:32:15 · 22 views

Btck app Gearhn365

2023-06-21 09:03:44 · 17 views

BTGK

2023-06-13 10:11:03 · 24 views

BTVN - Buổi 3

2023-06-08 15:57:57 · 17 views

BTVN buổi 2

2023-06-02 23:33:56 · 63 views

Bài tập về nhà buổi 1

2023-06-01 09:15:57 · 44 views

Overthinking có phải căn bệnh ?

2023-05-27 12:12:30 · 43 views

Overthinking có phải là căn bệnh?

2023-05-27 00:04:00 · 18 views

Happy Mother's Day

2023-05-16 19:18:02 · 30 views

BTVN - Buổi 3

2023-05-13 19:12:32 · 31 views

BTVN Buổi 1

2023-05-11 01:34:00 · 10 views

BTCK

2023-05-07 18:04:01 · 96 views

Bài tập cuối môn

2023-05-06 16:06:30 · 15 views

Trang bía Portfolio

2023-04-23 01:19:23 · 38 views

Poster Phim

2023-04-22 00:06:58 · 38 views

Typography

2023-04-16 01:39:53 · 69 views

BTVN - buổi 2 - Collage art

2023-04-10 19:21:17 · 76 views

BTVN - Buổi 1

2023-04-09 00:50:59 · 48 views

ID 109.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mai Lan Hương
Trợ giảng:
Trương Dương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN BUỔI 1

BTVN1

BTVN BUỔI 2

BTVN2

BTVN BUỔI 3

BTVN3

BTVN BUỔI 4

BTVN4

BTCM

BTCK

Xem bằng
AE 106.1 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Nguyễn Linh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN BUỔI 1

After Effect Buổi 1

BTVN BUỔI 2

BTVN2

BTVN BUỔI 3

BTVN3

BTVN GIỮA KÌ

BTGK

BTVN CUỐI KHOÁ

btck

Xem bằng
PR 104.3 (Offline)
Premiere
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Hoàng Diệu Linh
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 1

BTVN 1

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 2

BTVN Buổi 2

BÀI CUỐI KỲ

BTCK

Xem bằng
PT - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT 102.2 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Hoàng Nam Dương
Trợ giảng:
Thân Nữ Nguyệt Nhi
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /1

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

BTCK

Xem bằng
UI 101.2 (Online) (Hà Nội)
Thiết Kế UI
Giảng viên:
Nguyễn Thị Thuý Nga
Trợ giảng:
Đào Ngọc Yến
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN Buổi 1

Bài tập về nhà buổi 1

BTVN Buổi 2

BTVN buổi 2

BTVN Buổi 3

BTVN - Buổi 3

BTVN Buổi 4

BTGK

BTVN Buổi 8

Btck app Gearhn365

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 100.6 (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

[BTVN] - Buổi 1

BTVN Buổi 1

[BTVN] - Buổi 2

[BTVN] - Buổi 3

BTVN - Buổi 3

[BTVN] - Buổi 4

Happy Mother's Day

[BTVN] - Buổi 5

Overthinking có phải là căn bệnh?

[BTVN] - Buổi 6

Overthinking có phải căn bệnh ?

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 99.8 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Hiếu Nguyễn
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN 1

BTVN - Buổi 1

BTVN 2

BTVN - buổi 2 - Collage art

BTVN 3

Typography

BTVN 4

Poster Phim

BTVN 5

Trang bía Portfolio

BTVN 6

Bài tập cuối môn

BTVN 7

BTCK

Xem bằng