btvn

2023-12-06 17:16:43 · 16 views

btvn

2023-12-01 14:37:27 · 10 views

BTVN

2023-11-30 13:15:21 · 9 views

Btvn

2023-11-27 22:09:02 · 6 views

btgk

2023-10-15 16:31:08 · 6 views

BTVN

2023-10-06 16:20:00 · 18 views

btvn

2023-10-04 09:33:51 · 12 views

BTVN

2023-09-29 12:38:45 · 16 views

BTCK

2023-08-24 13:53:21 · 21 views

BTVN

2023-08-17 15:53:57 · 19 views

BTVN

2023-08-09 15:52:14 · 82 views

BTVN

2023-08-01 19:40:27 · 25 views

BTVN

2023-07-31 11:13:45 · 18 views

BTVN

2023-07-17 14:52:03 · 153 views

BTVN

2023-07-10 16:50:23 · 133 views

BTVN

2023-07-06 11:02:29 · 116 views

BTVN buổi 2

2023-07-05 16:14:24 · 5 views

BTVN

2023-06-28 20:29:17 · 31 views

BTCK

2023-05-25 14:19:37 · 31 views

BTCK

2023-05-12 23:29:35 · 109 views

BTVN Buổi 5

2023-05-06 07:53:24 · 105 views

BTGK

2023-04-23 15:03:27 · 26 views

BTVN buổi 1 - Nguyễn Thành Công

2023-04-16 19:20:17 · 30 views

BTVN buổi 2- Nguyễn Thành Công

2023-04-13 14:58:50 · 61 views

PS 107.3 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Phạm Thuỳ Dung
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

BTVN buổi 1

BTVN buổi 2

BTVN

BTVN buổi 3

Btvn

BTVN buổi 4

btvn

BT cuối kỳ

Xem bằng
AI 105.3 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

Buổi 1

BTVN

2

btvn

BTVN BUỔI 3

BTVN

b4 poster / thiệp

btgk

b5 phác thảo bt cuối kỳ

CUỐI KỲ

Xem bằng
ID 103.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mai Lan Hương
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Long
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN BUỔI 1

BTVN

BTVN BUỔI 2

BTVN

BTVN BUỔI 3

BTVN

BTVN BUỔI 4

BTVN

BTCM

BTCK

Xem bằng
UI 102.1 (Online) (Hà Nội)
Thiết Kế UI
Giảng viên:
Nguyễn Thị Thuý Nga
Trợ giảng:
Họe Mi
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN Buổi 1

BTVN

BTVN Buổi 2

BTVN buổi 2

BTVN Buổi 3

BTVN

BTVN Buổi 4

BTVN

BTVN Buổi 8

BTVN

Xem bằng
PR - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT 100.1 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Hồ Thành Đạt
Trợ giảng:
Phan Quang Huy
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /1

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

BTCK

Xem bằng
PP 99.2 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Đỗ Mai Chi
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

[BTVN] - Buổi 1

BTVN buổi 1 - Nguyễn Thành Công

[BTVN] - Buổi 2

BTVN buổi 2- Nguyễn Thành Công

[BTVN] - Buổi 4

BTGK

[BTVN] - Buổi 5

BTVN Buổi 5

[BTVN] - Buổi 6+7+8

BTCK

Xem bằng