BTCM

2024-05-20 07:02:59 · 20 views

BTVNB3

2024-05-20 07:01:30 · 17 views

BTVNB2

2024-05-20 06:59:49 · 14 views

Đồng Thùy Trang-btvnb1

2024-05-20 06:58:54 · 4 views

bt giữa kì

2023-12-12 16:43:29 · 4 views

BTVNB2

2023-11-21 17:59:57 · 50 views

BTVN_B1

2023-11-21 17:43:52 · 5 views

Advertising

2023-10-31 18:56:59 · 15 views

btvn-b3

2023-10-26 17:55:15 · 24 views

Btvn b1_dong thuy trang

2023-10-19 14:55:42 · 16 views

PR - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT 1-1 (Hà Nội)
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
ID 112.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mai Lan Hương
Trợ giảng:
Lê Ngọc Diệp
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BTVN BUỔI 1

Đồng Thùy Trang-btvnb1

BTVN BUỔI 2

BTVNB2

BTVN BUỔI 3

BTVNB3

BTVN BUỔI 4

BTCM

BTCM

Xem bằng
AE 110.2 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AI 107.2 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

BTVN B1

BTVN_B1

BTVN B2

BTVNB2

BTVN B3

BTGK

bt giữa kì

BTCK

STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 106.5 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hiếu Nguyễn
Trợ giảng:
Nguyễn Đức Bảo Kim
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

BTVN BUỔI 1

Btvn b1_dong thuy trang

BTVN BUỔI 2

BTVN BUỔI 3

btvn-b3

BTVN BUỔI 4

Advertising

BTVN BUỔI 6

BTCK

Xem bằng