Tìm kiếm
Thiết kế chuyên sâu GD 25.1
BTVN Buổi 1

Thiết kế 5 trang đôi theo mẫu có sẵn/ tự chọn

Nguyễn Mai Lan Hương
Danh sách các bài đã nộp (9)
Hạn chót Hết giờ
https://bit.ly/IDBTVN-1

19-03-2022 · 13 views

TrucAnh - ID - Hw1

19-03-2022 · 9 views

In Design b1

19-03-2022 · 9 views

NAT SHERMAN - Tuyền nộp bài dàn trang

19-03-2022 · 12 views

ID1

19-03-2022 · 5 views

Bài Tập Buổi 1 (https://drive.google.com/file/d/1Oh2hwyckCEsqfMtoPdATk9ciok5Wbd-v/view?usp=sharing)

19-03-2022 · 5 views

BTVN Id - Buổi 1

19-03-2022 · 9 views

btvn

19-03-2022 · 4 views

BTVN1

19-03-2022 · 3 views