Thiết kế chuyên sâu GD 25.1
BTVN Buổi 3

Thiết kế 2 trang báo giấy

Nguyễn Mai Lan Hương
Danh sách các bài đã nộp (9)
Hạn chót Hết giờ
https://bit.ly/ID_BTVN3_Quy

23-03-2022 · 9 views

btvn

24-03-2022 · 4 views

kIÊN

24-03-2022 · 2 views

BTVN B3

24-03-2022 · 8 views

https://drive.google.com/file/d/19TTYGIdtitFQTgYGW2h7IxA4ahWKhnJr/view?usp=sharing

24-03-2022 · 6 views

btvn buổi 3

24-03-2022 · 9 views

BTVN 3

24-03-2022 · 7 views

báo giấy

02-04-2022 · 1 views

TrucAnh - ID - Hw3

09-04-2022 · 3 views