Nguyễn Trọng Tuấn

Living in Hà Nội

Hà Nội

Học tại
.
Dự án đã thực hiện
13 dự án
Số lượt xem
867 lượt
Số lượt thích
7 lượt
Thành viên từ
13/04/2017
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK_Ai

2017-06-29 09:34:30 · 86 views

BTVN_Ai_6

2017-06-24 17:45:33 · 65 views

BTVN_Ps_5

2017-06-22 17:25:15 · 43 views

BTVN_Ai_4

2017-06-21 18:15:24 · 44 views

BTVN_Ai_3

2017-06-15 07:00:03 · 67 views

BTVN_Ps_2

2017-06-13 17:48:50 · 62 views

BTVN_Ai_2

2017-06-10 20:53:56 · 78 views

BTVN_Ai_1

2017-06-09 13:32:18 · 53 views

BTVN_Ps_1

2017-06-08 17:06:37 · 49 views

BTVN_Ae_1

2017-05-20 13:58:05 · 55 views

BTVN_PS_2

2017-05-16 12:32:03 · 76 views

BTVN_Pt_2

2017-04-21 11:41:09 · 142 views

BTVN Buổi 2

2017-04-18 10:45:58 · 47 views

AI 25.6
Illustrator
Giảng viên:
Huyền Thanh
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Xuyến
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

BTVN B1 - Làm quen với Illustrator

BTVN_Ai_1

BTVN B2 - Tạo hình nâng cao

BTVN_Ai_2

BTVN BUỔI 3

BTVN_Ai_3

BTVN B4 - Bài giữa kì

BTVN_Ai_4

BTVN BUỔI 5

BTVB BUỔI 6

BTVN_Ai_6

BTVN B8 - Bài cuối kì

BTCK_Ai

PS 25.2
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Minh Triều
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /7

BTVN BUỔI 1

BTVN_Ps_1

[BUỔI 2] BTVN

BTVN_Ps_2

BTVN BUỔI 3

[BUỔI 4] - BTVN

[BUỔI 5] - BTVN

BTVN_Ps_5

[BUỔI 6] - BTVN

BÀI TẬP CUỐI KÌ

ID 24.1
InDesign
Giảng viên:
Huyền Thanh
Trợ giảng:
Hoàng Hiệp
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
AE 24.3
After Effects
Giảng viên:
Phạm Khánh Huyền
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /2

BTVN BUỔI 1: NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ VIDEO

BTVN_Ae_1

BTVN BUỔI 2: MOTION GRAPHIC

PS 24.1
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Hương Phan
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

BTVN B1

BTVN B2

BTVN_PS_2

BTVN B3

BTGK

BTVN B5

BTCK

AE - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
After Effects
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
ID - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
InDesign
Giảng viên:
Huyền Thanh
Trợ giảng:
Phạm Khánh Huyền
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 23.2
Premiere
Giảng viên:
Nông Nhật Quang
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /1

[ BTVN Buổi 2 ]

BTVN Buổi 2

PT 23.3
Photography
Giảng viên:
Nguyễn Việt Anh
Trợ giảng:
Hà Phương Thảo
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /4

BTVN buổi 1

BTVN buổi 2

BTVN_Pt_2

BTVN Buổi 3

BTVN Buổi 4

AI 23.1
Illustrator
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Ninh Văn Quân
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0