Tìm kiếm
Nguyễn Ngọc Bích

Living in Hà Nội

1

Đang làm tại
không
Học tại
Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền - AJC
Dự án đã thực hiện
17 dự án
Số lượt xem
3665 lượt
Số lượt thích
6 lượt
Thành viên từ
11/03/2021
Lần cuối Online
05-11-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2022-08-01 22:48:04 · 9 views

Ngọc Bích

2022-05-18 10:12:56 · 1 views

Ae Buổi 3

2022-04-29 10:27:05 · 1 views

Ae giữa kỳ

2022-04-27 00:10:27 · 12 views

Bài tập Ae buổi 1

2022-04-19 19:23:22 · 3 views

Buổi 2

2022-04-19 18:26:22 · 3 views

btvn 5

2021-07-24 10:06:36 · 586 views

BTCK

2021-07-21 09:09:37 · 142 views

draft BTCK

2021-07-17 13:41:16 · 571 views

btgk

2021-07-13 18:29:03 · 117 views

Ngọc Bích

2021-07-10 13:57:39 · 129 views

BTVN 1 - Ngọc Bích

2021-07-04 15:10:13 · 464 views

Bài cuối kỳ

2021-04-25 13:31:10 · 601 views

BTGK

2021-04-14 13:21:42 · 180 views

Ngọc Bích

2021-04-14 00:49:30 · 181 views

Ngọc Bích

2021-04-07 00:55:43 · 366 views

Ngọc Bích

2021-04-02 11:01:53 · 299 views

PT 90.1 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Hồ Thành Đạt
Trợ giảng:
Nguyễn Quang Hưng
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /1

BÀI CUỐI KÌ

BTCK

PR 88.5 (Offline)
Premiere
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /3

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 2

Ngọc Bích

BTVN Cuối Kỳ

Bằng Giỏi
AE 87.4 (Offline)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Ngọc Diệp (Lys)
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BTVN B1

Bài tập Ae buổi 1

BTVN B2

Buổi 2

BTVN B3

Ae Buổi 3

BTVN B4

Ae giữa kỳ

BTVN B8

AI 76.15 (Online)
Illustrator
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN 1 - Ngọc Bích

BTVN BUỔI 1

Ngọc Bích

BTVN BUỔI 3

btgk

BTVN BUỔI 4

draft BTCK

BTVN BUỔI 5

btvn 5

BTCK

BTCK

Bằng Giỏi
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 73.5
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN 1

Ngọc Bích

BTVN 2

Ngọc Bích

BTVN 3

Ngọc Bích

BTVN 4

BTGK

BTVN 5

BTCK

Bài cuối kỳ

Bằng Giỏi