Minh hằng

@mhang

Living in 0

Đang làm tại
NEU
Học tại
NEU
Dự án đã thực hiện
24 dự án
Số lượt xem
2023 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
08/09/2021
Lần cuối Online
02-06-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
btvn b2

2022-10-05 18:11:46 · 7 views

btvn

2022-09-30 03:51:56 · 32 views

cuoi ki

2022-09-23 01:42:15 · 47 views

btvn

2022-09-14 03:05:42 · 34 views

btvn

2022-09-09 11:16:53 · 30 views

btvn

2022-09-07 21:24:41 · 23 views

btvn

2022-09-05 17:04:05 · 21 views

bai tap cuoi ky

2022-06-30 18:13:44 · 18 views

bai tap giua ki

2022-06-23 17:36:02 · 7 views

btvn

2022-06-16 17:31:01 · 7 views

btvn b2

2022-06-14 18:01:05 · 11 views

btvn b1

2022-06-14 02:27:08 · 9 views

cuoi ky

2022-01-27 15:41:50 · 3 views

btvn

2022-01-25 12:08:07 · 1 views

btvn b4

2022-01-18 09:22:33 · 0 views

btvn b3

2022-01-13 16:11:28 · 54 views

btvn buổi 2

2022-01-09 00:34:34 · 123 views

BTVN B1

2022-01-06 15:45:35 · 140 views

Cuối kỳ

2021-12-02 01:34:06 · 249 views

B6

2021-11-30 19:28:23 · 137 views

b5

2021-11-25 17:43:42 · 273 views

Mid

2021-11-23 16:55:12 · 318 views

btvn 2

2021-11-16 17:47:06 · 187 views

BTVN

2021-11-11 02:54:15 · 292 views

PT - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
ID - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
InDesign
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 93.2 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /4

BTVN BUỔI 1

btvn

BTVN BUỔI 2

btvn b2

BTVN GIỮA KÌ

BTVN CUỐI KHOÁ

Xem bằng
UI 92.2 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Thị Băng Sương
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN B1

btvn

BTVN B2

btvn

BTVN B3

btvn

BTGK

btvn

BTCK

cuoi ki

Xem bằng
AE 89.1 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

Bài Tập Buổi 1

btvn b1

Bài Tập Buổi 2

btvn b2

Bài Tập Buổi 3

btvn

Bài tập Giữa Kỳ

bai tap giua ki

Bài tập Cuối Kỳ

bai tap cuoi ky

Xem bằng
AI 84.3 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN B1

BTVN BUỔI 2

BTVN B3

btvn b3

BTVN BUỔI 4

btvn b4

BTVN BUỔI 5 + 6

btvn

BÀI TẬP CUỐI KỲ

cuoi ky

Xem bằng
PS 82.3 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Hiếu Nguyễn
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN 1

BTVN

BTVN 2

btvn 2

BTVN 4

Mid

BTVN 5

b5

BTVN 6

B6

BTCK

Cuối kỳ

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0