Nguyễn Thiện Dân

Living in 0

Đang làm tại
chưa có công việc
Học tại
Đại Học
Dự án đã thực hiện
17 dự án
Số lượt xem
4720 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Thành viên từ
11/09/2021
Lần cuối Online
05-02-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTGK

2022-07-27 17:02:28 · 16 views

BTVN buổi 1

2022-07-21 16:28:24 · 10 views

BTVN buổi 3

2022-07-20 22:20:18 · 10 views

BTCK

2022-02-04 21:03:01 · 73 views

BTVN buổi 2

2022-01-21 00:43:13 · 67 views

BTVN b1

2022-01-16 19:55:27 · 128 views

BTCK

2021-11-14 00:12:37 · 183 views

BTVN buổi 3

2021-11-07 17:22:54 · 458 views

BTVN buổi 5

2021-10-30 22:55:00 · 1159 views

BTVN buổi 2

2021-10-30 21:48:02 · 500 views

BTVN buổi 1

2021-10-20 07:38:59 · 680 views

BTVN buổi 5

2021-10-08 19:41:57 · 141 views

BT cuối kỳ

2021-10-08 19:29:12 · 446 views

BTVN buổi 2

2021-10-08 18:16:54 · 203 views

BTVN buổi 4

2021-10-07 17:11:17 · 214 views

BTVN buổi 3

2021-10-03 11:17:10 · 294 views

BTVN buoi 1

2021-09-16 14:11:25 · 138 views

UI 90.2 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Thị Thuý Nga
Trợ giảng:
Phạm Hồng Phúc
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

BTVN Buổi 1

BTVN buổi 1

BTVN Buổi 2

BTVN Buổi 3

BTVN buổi 3

BTVN Buổi 4

BTGK

BT Cuối kỳ

ID 1-1 (Hà Nội)
InDesign
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE 88.3 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PP 84.2 (Online) (Hà Nội)
PowerPoint
Giảng viên:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

Bài tập tuần 1

BTVN b1

Bài tập tuần 2

BTVN buổi 2

Bài tập cuối môn

BTCK

Xem bằng
PS 81.5 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Nguyễn Hải Long
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN Photoshop Buổi 1

BTVN buổi 1

BTVN Photoshop Buổi 2

BTVN buổi 2

BTVN Photoshop Buổi 3

BTVN buổi 3

BTVN Photoshop Buổi 4

BTVN Photoshop Buổi 5

BTVN buổi 5

BTVN Photoshop Buổi Cuối

BTCK

STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 80.2 (Online)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BUỔI 1

BTVN buoi 1

BUỔI 2

BTVN buổi 2

BUỔI 3

BTVN buổi 3

BUỔI 4

BTVN buổi 4

BUỔI 5

BTVN buổi 5

BÀI TẬP CUỐI KỲ

BT cuối kỳ

Xem bằng