BTVN 4

2022-08-16 11:19:54 · 18 views

e nộp bài ạ

2022-08-11 11:02:32 · 13 views

e nộp btvn ạ

2022-08-08 17:35:40 · 20 views

BTVN 1

2022-08-03 23:55:54 · 10 views

BT cuối kì

2022-07-28 19:28:23 · 11 views

BTVN buổi 6

2022-07-26 09:59:21 · 36 views

e nộp bài hơi muộn ạ

2022-07-24 13:32:31 · 10 views

BTVN 4

2022-07-24 12:31:10 · 6 views

BTVN 3

2022-07-14 18:56:18 · 15 views

BTVN 1

2022-07-09 22:16:28 · 29 views

BT cuối khoá

2022-05-07 08:10:13 · 20 views

BTVN 4

2022-04-26 13:16:18 · 16 views

BTVN 2

2022-04-19 16:38:48 · 7 views

BTVN 1

2022-04-14 08:36:35 · 16 views

btt4

2022-04-07 09:06:07 · 10 views

e nộp bài ạ

2022-03-13 15:55:48 · 6 views

em nộp bài tập tuần 2 ạ

2022-03-03 17:07:11 · 5 views

BTVN TUẦN 1

2022-02-27 17:33:38 · 9 views

PR 95.3 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Nguyễn Linh
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
AE 93.3 (Offline) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Trương Dương
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AI 91.5 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Dũng
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

[BTVN] - Buổi 1

BTVN 1

[BTVN] - Buổi 2

e nộp btvn ạ

[BTVN] - Buổi 3

e nộp bài ạ

[BTVN] - Buổi 4

BTVN 4

[BTVN] - Buổi 5

Xem bằng
PS 90.6 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Họe Mi
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

Buổi 1: Kiến thức cơ bản

BTVN 1

Buổi 2: Typography

Buổi 3: Màu sắc

BTVN 3

Buổi 4: Bố cục

BTVN 4

Buổi 5: Blend

e nộp bài hơi muộn ạ

Buổi 6: Ấn phẩm

BTVN buổi 6

Xem bằng
ID 87.1 (Offline)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Nguyễn Đoàn Hương Quỳnh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /7

BTVN BUỔI 1

BTVN 1

BTVN BUỔI 2

BTVN 2

BTVN BUỔI 3

BTVN BUỔI 4

BTVN 4

BTVN BUỔI 5

BTVN BUỔI 6

BTCM

BT cuối khoá

Xem bằng
PT 86.1 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Hồ Thành Đạt
Trợ giảng:
Phạm Thị Hải Yến
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /1

BÀI CUỐI KÌ

btt4

Xem bằng
PP 85.2 (Offline)
PowerPoint
Giảng viên:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

Bài tập tuần 1

BTVN TUẦN 1

Bài tập tuần 2

em nộp bài tập tuần 2 ạ

Bài tập cuối môn

e nộp bài ạ

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0