Nguyễn Minh Phương

Living in Hà Nội

Dự án đã thực hiện
11 dự án
Số lượt xem
72 lượt
Thành viên từ
09/02/2022
Lần cuối Online
17-03-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK - Phương

2022-06-30 16:13:30 · 16 views

Muzik festivaleeeeeee

2022-03-31 18:43:36 · 3 views

Summertimeeeee

2022-03-24 18:51:03 · 2 views

Vẽ lại ảnh

2022-03-20 23:16:20 · 1 views

Trái cây yê

2022-03-17 18:54:21 · 23 views

Poster phim tài liệu

2022-03-09 23:51:42 · 10 views

BTVN buổi 5 - Layout design

2022-03-08 01:02:51 · 5 views

BTVN buổi 6

2022-03-08 01:00:31 · 7 views

To live is to choose

2022-03-01 00:31:28 · 1 views

Meerkat

2022-03-01 00:30:28 · 2 views

Minh Phương - BTVN buổi 1

2022-02-20 10:54:16 · 2 views

PP 95.2 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Đỗ Mai Chi
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
UI 92.1 (Online)
UI - UX
Giảng viên:
Phạm Hồng Phúc
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AE 90.4 (Offline)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PT 89.1 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Hồ Thành Đạt
Trợ giảng:
Phạm Thị Hải Yến
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /1

BÀI CUỐI KỲ

BTCK - Phương

Xem bằng
AI - Danh Sách Chờ (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 86.5 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /7

BTVN B1

Trái cây yê

BTVN B2

Vẽ lại ảnh

BTVN BUỔI 3

Summertimeeeee

BTVN B4

BTVN BUỔI 5

Muzik festivaleeeeeee

BTVN BUỔI 6

BÀI TẬP CUỐI KỲ

Xem bằng
PS 85.2 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Hiếu Nguyễn
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN 1

Minh Phương - BTVN buổi 1

BTVN 2

To live is to choose

BTVN 3

Meerkat

BTVN 5

BTVN buổi 5 - Layout design

BTVN 6

BTVN buổi 6

BTVN 7

Poster phim tài liệu

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0