btvn buổi 2

2023-05-21 16:19:14 · 3 views

btvn buổi 2-3

2023-05-17 19:26:02 · 8 views

BTVN buổi 1

2023-05-09 19:10:19 · 97 views

Bài tập PR buổi 2

2023-03-25 15:05:54 · 2 views

poster

2022-12-16 20:37:49 · 4 views

BỘ ẤN PHẨM

2022-12-16 20:24:13 · 13 views

BTVN 5

2022-12-14 16:55:30 · 3 views

BÀI TẬP BUỔI 4

2022-12-07 19:08:33 · 16 views

btvn buổi 2

2022-12-05 21:44:50 · 6 views

Bài tập buổi 1: ghép ảnh

2022-12-05 18:40:52 · 8 views

dàn bài cuối kỳ

2022-10-21 19:01:03 · 63 views

BÀI GIỮA KỲ

2022-10-14 18:47:12 · 16 views

bài tập buổi 3

2022-10-07 18:41:31 · 23 views

BÀI TẬP CUỐI KHÓA CỦA HẢI BĂNG

2022-10-05 00:01:38 · 19 views

BTVN 2

2022-09-16 17:25:50 · 11 views

BTVN

2022-09-07 17:58:12 · 15 views

UI 100.2 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Phạm Hồng Phúc
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

BTVN Buổi 1

BTVN buổi 1

BTVN Buổi 2

btvn buổi 2

BTVN Buổi 3

btvn buổi 2-3

BTVN Buổi 4

BTVN Buổi 8

UI 100.2 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Phạm Hồng Phúc
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

BTVN Buổi 1

BTVN buổi 1

BTVN Buổi 2

btvn buổi 2

BTVN Buổi 3

btvn buổi 2-3

BTVN Buổi 4

BTVN Buổi 8

PR 98.4 (Offline)
Premiere
Giảng viên:
Hoàng Diệu Linh
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /4

BTVN BUỔI 1

BTVN BUỔI 2

Bài tập PR buổi 2

BT GIỮA KÌ

BT CUỐI KÌ

Xem bằng
PR - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 95.6 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

BTVN 1

Bài tập buổi 1: ghép ảnh

BTVN 2

btvn buổi 2

BTVN 3

BT GIỮA KÌ

BÀI TẬP BUỔI 4

BTVN 5

BTVN 5

BTVN 6

poster

BT CUỐI KÌ

BỘ ẤN PHẨM

Xem bằng
PP 94.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Nguyễn Hà My
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
PT - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 93.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

[BTVN] - Buổi 1

[BTVN] - Buổi 2

[BTVN] - Buổi 3

bài tập buổi 3

[BTVN] - Buổi 4

BÀI GIỮA KỲ

[BTVN] - Buổi 5

dàn bài cuối kỳ

[Buổi 8] Tổng kết

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT 92.2 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

Buổi 1

BTVN

Tuần 2

BTVN 2

BÀI TẬP CUỐI KỲ

BÀI TẬP CUỐI KHÓA CỦA HẢI BĂNG

Xem bằng