Phan Thị Thương phan

Living in Hà Nội

Dự án đã thực hiện
11 dự án
Số lượt xem
247 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
09/10/2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
btvn buoi 1

2022-11-24 16:11:32 · 23 views

BTVN B1

2022-07-09 10:36:26 · 11 views

bài tập giữa kì

2022-05-24 12:15:54 · 14 views

BTVN B3

2022-05-19 17:30:48 · 8 views

BTVNB2

2022-05-17 18:54:09 · 18 views

BTVNB1

2022-05-12 19:10:39 · 15 views

BTTHB1

2022-05-11 21:53:40 · 5 views

BTCK

2022-05-09 20:53:24 · 19 views

poster college art

2022-04-24 06:46:48 · 115 views

btvn buổi 2 photoshop

2022-04-21 22:40:33 · 13 views

bài tập về nhà b1-Photoshop

2022-04-19 17:29:09 · 6 views

ID 95.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mai Lan Hương
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

BTVN Buổi 1

btvn buoi 1

BTVN Buổi 2

BTVN Buổi 3

BTVN Buổi 4

BTCM

PR 91.3 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Hoàng Diệu Linh
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
PT 90.2 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /3

Buổi 1

BTVN B1

Buổi 2

Buổi 3

ID - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
InDesign
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 88.2 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Dũng
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Linh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN BUỔI 1

BTVNB1

BTVN B2

BTVNB2

BTVN B3

BTVN B3

BTVN B4

bài tập giữa kì

BTVN B6

BTCK

Xem bằng
AI - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 87.5 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN 1

bài tập về nhà b1-Photoshop

BTVN 2

btvn buổi 2 photoshop

BTVN 3

poster college art

BTVN 4

BTVN 5

BTCK

BTCK

STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
DP 1-1
Digital Painting - Hà Nội
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0