Buổi 1

2022-06-16 10:42:52 · 4 views

Bt buổi 3

2022-04-16 23:17:19 · 2 views

bài tập cuối kì

2022-04-16 22:44:52 · 2 views

Bài tập giữa kì

2022-04-05 00:47:48 · 8 views

Bài tập về nhà buổi 1

2022-03-22 00:44:03 · 2 views

bài tập buổi 5

2022-03-18 00:28:39 · 4 views

BT buổi 4

2022-03-17 23:57:58 · 6 views

Bài tập cuối kì

2022-03-17 04:59:23 · 18 views

bt buổi 3

2022-03-11 01:12:39 · 9 views

Bài tập buổi 2

2022-02-21 21:56:11 · 10 views

Bài tập buổi 1

2022-02-17 00:53:49 · 7 views

PP - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE 89.1 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

Bài Tập Buổi 1

Buổi 1

Bài Tập Buổi 2

Bài Tập Buổi 3

Bài tập Giữa Kỳ

Bài tập Cuối Kỳ

Xem bằng
PR 88.1 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Hoàng Diệu Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Thắng
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
AI 86.4 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Linh
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BTVN B1

Bài tập về nhà buổi 1

BTVN B2

BTVN B3

Bt buổi 3

BTVN B4

Bài tập giữa kì

BTCK

bài tập cuối kì

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 85.6 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BT buổi 1

Bài tập buổi 1

BTVN B2

Bài tập buổi 2

BT buổi 3

bt buổi 3

BT buổi 4

BT buổi 4

BTVN buổi 5

bài tập buổi 5

BTVN buổi 6

Bài tập cuối kì

Xem bằng