BTVN buổi 1

2023-02-15 17:16:55 · 3 views

Bai tap cuoi ky

2023-01-12 19:15:26 · 13 views

Bức ảnh có ý nghĩa với bạn nhất

2022-12-27 10:54:21 · 11 views

BT cuối kỳ

2022-11-20 17:00:36 · 11 views

Biểu đồ tròn

2022-11-13 10:09:54 · 6 views

CV sửa lại

2022-11-06 17:07:06 · 2 views

Poster donut

2022-11-06 11:28:30 · 8 views

CV

2022-11-05 09:55:25 · 10 views

BT giữa kỳ

2022-08-16 16:34:12 · 27 views

Typography

2022-08-11 17:25:39 · 17 views

Flat Poitrait

2022-08-06 14:04:38 · 56 views

Fruit - BTVN buổi 1

2022-08-03 18:26:12 · 33 views

Before after

2022-07-20 22:56:36 · 11 views

Magazine YangYang

2022-07-13 18:08:22 · 10 views

Lâu đài trong mây đen

2022-07-06 20:40:31 · 19 views

Bài tập cuối kỳ

2022-06-03 19:07:43 · 96 views

Kịch bản giữa kỳ

2022-06-01 19:22:34 · 6 views

Kiều Phương Thảo + Buổi 2 + Pr88.5 ColorMe

2022-05-16 11:50:04 · 14 views

Kiều Phương Thảo + Buổi 2 + Pr88.5 ColorMe

2022-05-16 11:46:22 · 12 views

Kiều Phương Thảo + Buổi 2 + Pr88.5 ColorMe

2022-05-16 11:43:47 · 15 views

Kiều Phương Thảo + Buổi 1 + Pr88.5 ColorMe

2022-05-16 11:37:40 · 4 views

AE 97.3 (Offline) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Thành
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

Bài tập buổi 1

BTVN buổi 1

Bài Tập Buổi 2

Bài Tập Buổi 3

Bài tập Giữa Kỳ

Bài tập Cuối Kỳ

PT 96.1 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Hồ Thành Đạt
Trợ giảng:
Vũ Ngọc Hân
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /2

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 1

Bức ảnh có ý nghĩa với bạn nhất

BÀI TẬP CUỐI KỲ

Bai tap cuoi ky

Xem bằng
AE - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP 94.2 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Đỗ Mai Chi
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

Bài tập về nhà buổi 1

CV

Bài tập về nhà buổi 2

Poster donut

[BTVN] - Buổi 3

CV sửa lại

[BTVN] - Buổi 4

[BTVN] - Buổi 5

Biểu đồ tròn

[BTVN] - Buổi 6+7+8

BT cuối kỳ

Xem bằng
AI 91.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Dũng
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

[BTVN] - Buổi 1

Fruit - BTVN buổi 1

[BTVN] - Buổi 2

Flat Poitrait

[BTVN] - Buổi 3

Typography

[BTVN] - Buổi 4

BT giữa kỳ

[BTVN] - Buổi 5

Xem bằng
PS 90.5 (Offline) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Cao Diệu Anh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

Bài tập về nhà buổi 01

Lâu đài trong mây đen

Bài tập buổi 2

Magazine YangYang

Bài tập về nhà buổi 03

Bài tập giữa kì

Bài tập về nhà buổi 05

Before after

Bài tập cuối kỳ

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 88.5 (Offline)
Premiere
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /3

BTVN Buổi 1

Kiều Phương Thảo + Buổi 1 + Pr88.5 ColorMe

BTVN Buổi 2

Kiều Phương Thảo + Buổi 2 + Pr88.5 ColorMe

BTVN Cuối Kỳ

Bài tập cuối kỳ

Xem bằng