Tìm kiếm
Hoàng Ngọc Thái
Dự án đã thực hiện
0 dự án
Thành viên từ
09/05/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
AE 95.2 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
PR 94.2 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Nguyễn Linh
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
PP 93.1 (Online)
Power Point
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Nguyễn Hà My
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
PS 88.8 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Bạch Thu Huệ
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0