:)

2022-12-23 22:37:41 · 3 views

BTVN

2022-12-14 01:22:37 · 16 views

BTVN4

2022-12-14 00:13:25 · 4 views

BTVN 5

2022-12-09 22:16:58 · 6 views

poster

2022-11-28 22:45:14 · 15 views

poster

2022-11-17 19:02:41 · 12 views

Poster

2022-11-17 01:45:02 · 17 views

Bài giữa kì

2022-11-07 23:06:52 · 55 views

btvn

2022-10-31 20:08:05 · 25 views

BTVN1

2022-10-27 00:01:09 · 27 views

UI - Danh sách chờ (Hà Nội)
UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
UI 105.1 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Thị Thuý Nga
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AE 103.2 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PT 100.2 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Hoàng Nam Dương
Trợ giảng:
Thân Nữ Nguyệt Nhi
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /1
PT - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 96.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

[BTVN] - Buổi 1

:)

[BTVN] - Buổi 2

[BTVN] - Buổi 3

[BTVN] - Buổi 4

[BTVN] - Buổi 5

[BTVN] - Buổi 6

Xem bằng
PP 95.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Đỗ Mai Chi
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

[BTVN] - Buổi 1

[BTVN] - Buổi 2

poster

[BTVN] - Buổi 3

[BTVN] - Buổi 4

BTVN4

[BTVN] - Buổi 5

BTVN 5

[BTVN] - Buổi 6+7+8

BTVN

STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 94.6 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hiếu Nguyễn
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN B1

BTVN1

BTVN B2

btvn

BTVN B4

Bài giữa kì

BTVN 5

BTVN 6

Poster

BTCK

poster

Xem bằng