design

2024-03-03 17:37:06 · 19 views

ảnh bìa

2024-03-03 17:36:01 · 15 views

poster

2024-03-03 17:35:08 · 12 views

Halloween - Adobe Illustrator 2022

2023-11-01 17:08:39 · 112 views

BTCK

2023-10-18 13:42:04 · 58 views

BTGK

2023-10-10 10:14:20 · 35 views

BTVN Buổi 2

2023-09-25 20:50:09 · 99 views

BTVN buổi 1

2023-09-23 20:25:34 · 50 views

Ngoc Anh

2023-09-10 13:55:58 · 56 views

btb4

2023-08-15 17:29:04 · 45 views

BTVN b3

2023-08-08 19:12:41 · 120 views

BTB1

2023-07-30 19:54:47 · 59 views

BTCK

2023-07-20 19:31:55 · 114 views

BTGK

2023-07-11 17:08:14 · 110 views

BTVN 3

2023-07-06 17:05:23 · 86 views

btvn 1

2023-06-28 21:38:08 · 113 views

BTVN 2

2023-06-18 13:00:38 · 35 views

BTVN 1

2023-06-10 19:59:15 · 44 views

BTCK infographic

2023-05-31 21:00:55 · 74 views

Ngọc Anh

2023-05-19 21:31:06 · 378 views

Ngoc Anh

2023-05-07 09:11:05 · 114 views

bài cuối khóa

2023-04-02 16:40:47 · 98 views

Lê Ngọc Anh

2023-03-23 17:06:31 · 55 views

PR - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 105.2 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Trương Thảo My
Trợ giảng:
Nguyễn Linh
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN BUỔI 1

BTVN buổi 1

BTVN BUỔI 2

BTVN Buổi 2

BTVN GIỮA KÌ

BTGK

BTVN CUỐI KHOÁ

BTCK

Xem bằng
PP 104.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Đỗ Mai Chi
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

[BTVN] - Buổi 1

[BTVN] - Buổi 2

[BTVN] - Buổi 3

Ngoc Anh

[BTVN] - Buổi 4

[BTVN] - Buổi 6+7+8

Xem bằng
ID 103.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mai Lan Hương
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Long
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

BTVN BUỔI 1

BTB1

BTVN BUỔI 2

BTVN BUỔI 3

BTVN b3

BTVN BUỔI 4

btb4

BTCM

Xem bằng
UI 102.1 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Thị Thuý Nga
Trợ giảng:
Họe Mi
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BTVN Buổi 1

btvn 1

BTVN Buổi 2

BTVN Buổi 3

BTVN 3

BTVN Buổi 4

BTGK

BTVN Buổi 8

BTCK

Xem bằng
PT 101.3 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Dương Anh Phương Trang
Trợ giảng:
Phan Quang Huy
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /3

Buổi 1

BTVN 1

Tuần 2

BTVN 2

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

Xem bằng
AI 100.6 (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

[BTVN] - Buổi 1

Ngoc Anh

[BTVN] - Buổi 2

[BTVN] - Buổi 3

[BTVN] - Buổi 4

Ngọc Anh

[BTVN] - Buổi 5

[BTVN] - Buổi 6

BTCK infographic

Xem bằng
PT - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 1-1 (Hà Nội)
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /1
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 98.8 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Cao Diệu Anh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

Bài tập về nhà buổi 01

Bài tập buổi 2

Bài tập về nhà buổi 03

Lê Ngọc Anh

Bài tập về nhà buổi 04

Bài tập cuối kỳ

bài cuối khóa

Xem bằng