Tìm kiếm

Những điều không nên nói với Designer Phần 2

Khánh Linh · 2017-05-20 11:17:42 · 6170 lượt xem

Inspiration of the day

Designers are meant to be loved, not to be understood.
Margaret Oscar, designer